Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Ny EU-utredning om käknekros av bisfosfonater

Ny EU-utredning om käknekros av bisfosfonater

Publicerat 2009-10-02

Risken för käknekros är låg hos patienter som får peroral bifosfonatbehandling mot osteoporos och Pagets sjukdom. Cancerpatienter som behandlas med intravenösa bisfosfonater löper större risk. Det visar en ny EU-utredning om risken för käknekros i samband med bisfosfonatbehandling.

År 2005 gjorde de europeiska läkemedelsmyndigheterna via EMEA en genomgång av fall av käknekros i samband med bisfosfonatbehandling. Resultatet blev att flera av produktresuméerna uppdaterades med en varningstext om riskfaktorer, förebyggande åtgärder och råd vid tandingrepp under pågående behandling.

Oförändrad rapporteringsfrekvens

Eftersom rapporteringsfrekvensen för vissa av preparaten kvarstått oförändrad har nu en ny EU-gemensam utredning genomförts. EMEAs vetenskapliga kommitté CHMP drar bland annat slutsatsen att flera möjliga patofysiologiska mekanismer kan bidra som lokal immunsuppression, infektion, anti-angiogena effekter, kraftigt hämmad benomsättning och direkt cytotoxiska effekter.

De viktigaste faktorerna för käknekrosutveckling är de olika bisfosfonaternas specifika egenskaper som läkemedlets potens och administreringssätt samt den kumulativa dosen. Tandingrepp är en riskfaktor.

Studera effekten av prevention

Fler mekanistiska, kliniska och epidemiologiska studier behövs liksom studier där effekten av preventiva åtgärder undersöks. Flera sådana åtgärder inför behandlingsstarten föreslås som att läkaren ska göra en individuell risk-nytta bedömning och att cancerpatienter ska undersökas av tandläkare. Patienter ska rådas iaktta god tandhygien och rapportera eventuella symtom från munhålan som tandlossning, värk eller svullnad.

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Nyhet 2009-09-25

Senast ändrad