Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / P-pillerbruk suboptimalt ur trombossynpunkt

P-pillerbruk suboptimalt ur trombossynpunkt

Publicerat 2009-08-25

P-pilleranvändning femfaldigar risken för ventrombos enligt en holländsk fall-kontrollstudie av över 3000 kvinnor, publicerad i British Medical Journal. Många använder fortfarande inte de säkraste preparaten från trombossynpunkt, skriver forskarna.

Resultatet bekräftar andra studier som funnit en två till sex gånger ökad risk. Riskerna varierade kraftigt beroende på vilket gestagen som användes och vilken dos östrogen.

Femfaldig riskökning i genomsnitt

För piller som innehöll gestagenet levonorgestrel ökade risken för ventrombos 3, 6 gånger hos de kvinnor som använde det, jämfört med kvinnor som inte tog p-piller, för gestoden och lynestrenol 5,6 gånger, för norgestrimat 5,9 gånger, drospirenon 6,3 gånger, cyproteronacetat 6,8 gånger och desogestrel 7,3 gånger. Genomsnittet blev en femfaldig riskökning. Risken för ventrombos var positivt associerad med stigande östrogendoser. Generellt var risken störst under de första tre månader som p-pillren användes.

Bakgrunden till studien

Bakgrunden till den holländska studien var bland annat begränsad information om trombosrisken med de nyaste p-pillren innehållande drospirenon. Flera fallrapporter finns om ökad trombosrisk sedan drospirenon infördes, medan ett par aktuella företagssponsrade studier visat att risken inte är högre än för levonorgestrel.

Dock omfattade alla dessa studier endast ett fåtal trombosfall, så riskuppskattningar har förblivit osäkra. Målet för den holländska studien var därför att uppskatta trombosrisken förknippad med nuvarande p-pilleranvändning med fokus på östrogendos och gestagentyp.

Fördubblad risk i dansk studie

I en dansk registerstudie i samma nummer av BMJ var den absoluta risken att få ventrombos 3,01 per 10 000 kvinnoår för kvinnor som inte åt p-piller och 6,29 för kvinnor som tog dessa preventivmedel i någon form, alltså en något mer än fördubblad risk.

Kvinnor som åt piller med desogestrel, gestoden eller drospirenon löpte signifikant större risk för ventrombos än de som tog piller med levonorgestrel, oavsett hur mycket östrogen pillren innehöll. Minipiller kunde inte kopplas till någon ökad risk för trombos.

Kommentar från expertgruppen

Angelica Lindén Hirschberg, professor, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset och ordförande i expertgruppen för obstetrik och gynekologi kommenterar studierna:
– Både den holländska och danska studien är viktiga och visar på samma sak, nämligen att p-piller med de senaste gestagenerna medför en högre risk för djup ventrombos än för p-piller med levonorgestrel som rekommenderas som förstahandspreparat idag. Resultaten är inte förvånande men skiljer sig från vad företagssponsrade studier har visat. Vidare visar de två aktuella studierna att en minskning av östrogendosen från 30 till 20 mikrogram minskar blodproppsrisken. Detta är också förväntade resultat men har inte kunnat styrkas i tidigare studier på grund av låg statistisk ”power”.

David Finer

Källa:
  1. van Hylckama Vlieg A, Helmerhorst FM, Vandenbroucke JP, Doggen CJ, Rosendaal FR. The venous thrombotic risk of oral contraceptives, effects of oestrogen dose and progestogen type: results of the MEGA case-control study. BMJ. 2009 Aug 13;339:b2921. doi: 10.1136/bmj.b2921
  2. Lidegaard Ø, Løkkegaard E, Svendsen AL, Agger C. Hormonal contraception and risk of venous thromboembolism: national follow-up study. BMJ. 2009 Aug 13;339:b2890. doi: 10.1136/bmj.b2890

Senast ändrad