Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Riksstämman: Bättre effekt med cytostatika före strålbehandling

Riksstämman: Bättre effekt med cytostatika före strålbehandling

Publicerat 2009-11-25

Lungcancerpatienter som får neoadjuvant cytostatikabehandling som tillägg till kurativ strålbehandling har bättre prognos än patienter som enbart behandlas med strålning, enligt en studie från Uppsala.

Martin Sandelin och kollegor vid Uppsala Universitet undersökte 566 patienter med icke småcellig lungcancer (NSCLC) i en populationsbaserad retrospektiv studie. Frågeställningen var om neoadjuvant cytostatikabehandling inför kurativ strålbehandling gjorde någon skillnad.

Resultaten visar att de patienter som fick neoadjuvant cytostatika som tillägg till kurativ strålbehandling hade bättre total överlevnad än patienter som enbart behandlades med strålbehandling. Bäst resultat erhölls för de patienter som fick en platina-/taxan-innehållande kombination.

Enligt Martin Sandelin, som presenterade resultaten på onsdagen vid årets Riksstämma i Stockholm, tyder resultaten också på att neoadjuvant cytostatikabehandling har större effekt för patienter som tidigare rökte, samt för patienter med mer avancerad sjukdom.

Den totala medianöverlevnaden i kohorten var 12,0 månader, och femårsöverlevnaden var 4,9 procent. Patienter behandlade med neoadjuvant cytostatika hade en signifikant bättre total överlevnad i förhållande till patienter behandlade med enbart strålning (p=0,0097).

Dock var överlevnadsvinsten beroende av vilken cytostatikakombination som använts. Kombinationen platina/taxan visade störst överlevnadsvinst, där medelöverlevnaden ökade till 22,2 månader och femårsöverlevnaden ökade till 17,4 procent; HR=0,49 (95 % CI 0,31 till 0,75), vilket var signifikant i både uni- och multivariat Cox-analys (p=0,0012 respektive p=0,0020). Den positiva effekten av neoadjuvant cytostatika var i studien mer uttalad för ex-rökare samt hos patienter med avancerad sjukdom (TIII-IV) jämfört med tidigare stadier (TI-II).

Patienter som diagnostiserats med NSCLC och erhållit kurativt syftande strålbehandling (>50Gy) mellan åren 1990 och 2000 inkluderades i studien. Patienterna skulle ha ett datum för histopatologisk diagnos och dödsdatum alternativt datum för sista uppföljning. Saknades datum exkluderades patienten. Patienter som opererats eller fått konkomitant cytostatikabehandling exkluderades också från studien.

Enligt Martin Sandelin diskuterar man nu att gå vidare med en prospektiv studie.

Fredrik Hed
Frilansjournalist

Källa:
  1. Maria Hentschke, Carl-Gustaf Elinder, Seher Korkmaz, Charlotte Asker-Hagelberg. Dåligt stöd i FASS vid dosering av cytostatika till patienter med njursvikt. Poster presenterad vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2009-11-25. Abstrakt

Senast ändrad