Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Riksstämman: Doseringsråd saknas ofta för cytostatika vid njursvikt

Riksstämman: Doseringsråd saknas ofta för cytostatika vid njursvikt

Publicerat 2009-11-25

Fass ger dåligt stöd vid dosering av cytostatika till patienter med njursvikt. Njurfunktion anges ofta som begränsande faktor vid dosering, men tydliga dosangivelser saknas eller är bristfälliga för många preparat. För generika anges olika njurfunktionsmått som bas för dosberäkningar.

Trots att grupperna cytostatika och immunsuppressiva innehåller flera toxiska läkemedel med renal utsöndring, är cystatin C-baserat clearance inte normen vid dosering av cytostatika. Det rapporteras i en poster på årets Riksstämma.

Forskarna har inventerat vilka njurfunktionsmått som rekommenderas vid ordination av läkemedelsgrupperna L01, L02 och L04. Av 246 läkemedel var 14 cytostatika/cytotoxiska, 38 för endokrin terapi och 94 immunsuppressiva medel, och av alla dessa hade 92 (37 procent) signifikant renal utsöndring.

Det vanligaste angivna njurfunktionsmåttet var beräknat kreatininclearance ml/min (n=18), i två fall angavs en formel (Cockroft-Gault), fem angav P/S-kreatin, och tre angav kroppsytenormaliserat clearance GFR mil/min(1,73 m2). Två karboplatinprodukter angav Cr-EDTA-clearance, en kreatinclearinclearance och en fjärde anbart GFR i doseringskapitlet. Cystatin C nämndes inte alls.

David Finer

Källa:
  1. Maria Hentschke, Carl-Gustaf Elinder, Seher Korkmaz, Charlotte Asker-Hagelberg. Dåligt stöd i FASS vid dosering av cytostatika till patienter med njursvikt. Poster presenterad vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2009-11-25. Abstrakt

Senast ändrad