Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Riksstämman: Fördelar med buprenorfin till gravida heroinister

Riksstämman: Fördelar med buprenorfin till gravida heroinister

Publicerat 2009-11-27

Underhållsbehandling med buprenorfin till gravida heroinberoende kvinnor kan ha fördelar jämfört med den tidigare standardbehandlingen metadon. Bland annat ses färre problem med neonatalt abstinenssyndrom.

Heroinmissbrukande kvinnor har nedsatt fertilitet då drogen rubbar HPG-axeln och orsakar anovulatorisk amenorré. Kvinnorna betraktar sig ofta som sterila. Men underhållsbehandling med buprenorfin normaliserar cyklerna och många blir ofrivilligt gravida.

– Vi har sett en babyboom sedan buprenorfin introducerades 1999, berättar biträdande sektionschef Johan Kakko vid Beroendecentrum i Stockholm, under ett föredrag på Riksstämman.

För att jämföra buprenorfin med metadon har forskare på Sachsska barnsjukhuset följt graviditeter exponerade för substanserna. Av 47 barn födda av kvinnor som fått buprenorfin drabbades 40 procent av abstinensproblem och 15 procent behövde behandling mot symtomen. Motsvarande siffror bland 35 barn exponerade för metadon var 78 och 53 procent. Barnen i buprenorfingruppen hade också högre födelsevikter och behövde kortare tids slutenvård.

Studien har begränsningar, bland annat var den inte randomiserad. En annan möjlig påverkande faktor är att kvinnorna i metadongruppen troligen hade en tyngre problematik. Resultaten styrks dock av en tjeckisk, randomiserad studie som jämfört metadon, buprenorfin och fortsatt missbruk med heroin under graviditeten. Även i denna sågs mindre problem med abstinenssymtom bland nyfödda som exponerats för buprenorfin.

När det gäller doseringen av buprenorfin visar en genomgång av publicerade studier att låga doser (4-5 mg/dag) ger mer problem med neonatalt abstinenssymtom än höga doser (15-18 mg/dag). Anledningen tros vara att kvinnor som får lägre doser fortsätter att missbruka i högre utsträckning.

– Ett fortsatt heroinmissbruk för med sig allvarliga komplikationer, säger Johan Kakko som också understryker att det behövs ytterligare studier av buprenorfin som underhållsbehandling under graviditet. De data som finns hittills är endast preliminära.

Det är även oklart vilka långtidseffekter exponering för opiater under graviditet kan ge hos barnen. Här har undersökningar gett divergerande resultat. Men en stor amerikansk studie från 2004 visade ingen negativ påverkan hos barnen när korrigering skett för störfaktorer som sociala förhållanden.

Ulrika Nörby

Källa:
  1. Johan Kakko, Ihsan Sarman, Markus Heilig. Subutex, Metadon eller inget alls till gravida heroinister? Föredrag vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2009-11-26. Abstrakt

Senast ändrad