Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Riksstämman: ”Geriatrisk kompetens sparar pengar”

Riksstämman: ”Geriatrisk kompetens sparar pengar”

Publicerat 2009-11-30

Multisjuka äldre är för många allmänläkare en stor del av arbetet. Det rör sig om en stor grupp som tar mycket tid och oro i anspråk. För att omhändertagandet ska fungera bättre krävs samarbete, tid, ekonomiska incitament och utbildning. Och geriatrisk kompetens.

Det viktigaste för de här patienterna är trygghet, i form av att veta att man inte är ensam, att man får bra mat och får komma ut, att man får hjälp med personlig hygien et cetera.

– Jag ser hur illa patienterna mår när detta inte fungerar, sa Annika Eklund-Grönberg, allmänläkare i Tyresö och tidigare SFAM-ordförande.

Hon menade också att det idag märks en tydlig utveckling i vården som inte gynnar dessa patienter, bland annat genom vårdvalet. Det ekonomiska ersättningssystemet gynnar inte heller de här patienterna.

– På samma tid som jag gör ett hembesök hos en multisjuk äldre hade jag kunnat ta sex andra patienter på mottagningen. Ekonomiskt går det inte ihop.

Färre dödsfall med specialister

Företrädare för de allmänmedicinska, geriatriska samt internmedicinska specialiteterna belysta vid symposiet behovet av en bättre anpassad vård för multisjuka äldre. För att få vården att fungera bättre för de här patienterna krävs en namngiven stadig läkarkontakt, ett brett kontaktnät med specialister och möjlighet till inläggning med kort varsel utan att behöva gå via akuten, menade Annika Eklund-Grönberg.

Yngve Gustafson, geriatriker i Umeå, refererade till flera studier som visat att multisjuka äldre som behandlas på geriatriska specialistavdelningar har kortare vårdtider, färre dödsfall, färre fall av förvirring med mera.

– Det blir ökad kvalitet i sjukvården med geriatrisk vård. Dessutom sparar det pengar, sa Yngve Gustafson.

Han menade att det krävs bättre kunskap om äldre och åldrande, att vården organiseras efter äldres behov med fungerande specialistteam samt att kommuner och landsting samplanerar för god vård.

– Vi måste göra det som är bäst för patienten. Därför måste alla sjukvårdsdistrikt ha geriatriska enheter, betonade Yngve Gustafson.

Huvudmännen måste samarbeta

Idag är stor del av sjukvården inriktad på att behandla enskilda sjukdomar och det saknas ofta överblick och helhetsperspektiv, vilket ofta inte fungerar för den multisjuke äldre. Vid symposiet framhöll flera talare att äldre bör erbjudas en situationsinriktad vård. Bättre samordning krävs också vid vård av multisjuka äldre.

De tre specialistföreningarna har arbetat fram ett policydokument för hur vården för multisjuka äldre bör utformas och organiseras.

– Det är ett unikt dokument som har skapats där tre av de största specialitetsföreningarna har kommit överens om hur de multisjuka äldre ska kunna få det bättre. Vi har fått mycket uppmärksamhet både från politiskt håll och från pensionärsföreningar, sa Annika Eklund-Grönberg.

– Det behövs primärvård och geriatrik av tillräcklig storlek samt snabb tillgång till både vårdplatser och konsultkontakter, sa Anne Ekdahl, ordförande i Svensk Geriatrisk Förening.

För att uppnå detta var panelen enig om att det behövs en politisk lösning som innefattar tid, pengar, anpassade ekonomiska ersättningssystem och samarbete över huvudmannagränserna.

Fredrik Hed
Frilansjournalist

David Finer

Källa:
  1. Anne Ekdahl, Yngve Gustafson, Annika Eklund-Grönberg, Mikael Köhler, Marianne Olsson. Hur kan vi förbättra vården för en viktig och växande patientgrupp – om vård och omsorg för multisjuka äldre? Symposium under Svenska läkaresällskapets riksstämma torsdag den 26 november 2009. Abstrakt

Senast ändrad