Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Riksstämman: Immunglobulin från hönsäggula (IgY) – ett alternativ till antibiotika

Riksstämman: Immunglobulin från hönsäggula (IgY) – ett alternativ till antibiotika

Publicerat 2009-11-27

Passiv immunterapi med immunglobulin från ägg är ett möjligt alternativ för att behandla infektionssjukdomar i mag-tarmkanalen och för att förebygga luftvägsinfektioner.

Hönsantikroppar (IgY) har enligt forskare på Akademiska sjukhuset i Uppsala, stor potential som komplement till antibiotika. Framställning av IgY sker genom att höns vaccineras med en mikrob, så att hönsen bildar specifika antikroppar som sedan transporteras i stor mängd till äggulan.

En liten men långvarig öppen kontrollerad studie visade att behandling med Anti-pseudomonas IgY av patienter med cystisk fibros signifikant förlängde tiden mellan infektionerna och väsentligt flyttade fram starten av kronisk infektion. Andra bakterier eller svampar fick inte heller varaktigt fäste. Patienterna behöll god lungfunktion och nutritionsstatus, vilket minskar behovet av antibiotika kraftigt.

Flera studier från Uppsala har visat att Anti-ESBL IgY kan bota och förhindra infektioner. Vid ett utbrott av enterobacter på en nyföddhetsavdelning behandlades tio prematurt födda barn och inget fick sepsis. Spridningen av enterobacter kunde stoppas. Ytterligare en liten studie på immunsupprimerade patienter (fyra barn och en vuxen) gjordes med Anti-candida IgY. Ingen fick candidainfektion, medan tre av fyra i kontrollgruppen drabbades.

I studierna fick patienterna perorala vattenlösningar med IgY från vaccinerade höns. Inga toxiska bieffekter och inte heller någon risk för resistensutveckling förelåg.

Läkemedelsverket har beviljat licensförskrivning av Anti-pseudomonas IgY och den har också blivit klassificerad som särläkemedel av EMEA. Nu återstår att genomföra randomiserade dubbelblinda placebokontrollerade FasIII-studier för att bekräfta resultaten, enligt forskarna.

Britt Wessel

Källa:
  1. Hans Kollberg, Elin Nilsson, Anders Larsson. Immunglobulin från hönsäggula (IgY) – ett alternativ till antibiotika. Poster vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2009-11-25. Abstrakt

Senast ändrad