Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Riksstämman: Intensiv glukossänkande behandling är bra och kostnadseffektiv

Riksstämman: Intensiv glukossänkande behandling är bra och kostnadseffektiv

Publicerat 2009-11-30

I en ny rapport som presenterades under Riksstämman konstaterar SBU att intensiv glukossänkande behandling vid typ 1- och typ 2-diabetes minskar risken för diabetesrelaterade komplikationer. Det är också en kostnadseffektiv behandling.

Symposiet sist på torsdagen var välbesökt och lokalen var fullsatt. Eva Toft från Ersta sjukhus berättade att intensiv glukossänkning vid diabetes innebär att eftersträva en sänkning av HbA1c ner till, eller nära, normala nivåer.

All diabetesbehandling av intensiv karaktär är mer krävande av både patienten och sjukvården, eftersom den ställer större krav. Dessutom ökar risken för allvarlig hypoglykemi, som också utgör den viktigaste begränsande faktorn i behandlingen. Trots det är SBU: s slutsats att man ska behandla både typ 1- och typ 2-diabetes genom intensiv glukossänkning.

Vid typ 1-diabetes kallas regimen intensiv insulinbehandling. Den minskar enligt rapporten risken för hjärt-kärlsjukdom och minskar kraftigt risken för skador på ögats näthinna, njurar och nerver. Framgångsrik intensivbehandling av fler patienter skulle på sikt minska diabeteskomplikationerna. Behandlingen är också kostnadseffektiv.

Varierande resultat i studierna

Mikael Rydén vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge rapporterade för typ 2-diabetes. Där har man delat upp rekommendationerna för dem med nyupptäckt sjukdom och för dem som hade haft sjukdom i fem till tio år.

– Anledningen till det är studieurvalet. Det var väldigt varierande resultat mellan studierna som inkluderades, sa Mikael Rydén.

Vid nyupptäckt typ 2-diabetes leder intensiv glukossänkande behandling till minskad risk för hjärt-kärlsjukdom och allvarliga skador på ögats näthinna. Behandlingen är förhållandevis enkel och risken för biverkningar liten. Även här är behandlingen kostnadseffektiv.

För patienter som har haft typ 2-diabetes under fem till tio år, eller ännu längre, är nyttan av intensiv glukossänkande behandling inte entydigt större än riskerna och kostnadseffektiviteten är oklar. Risken för njurskador minskar något. Studierna är dock motsägande beträffande risken för hjärt-kärlsjukdom.

Enligt SBU är det viktigt att individualisera behandlingsmålen för dessa patienter och balansera risken för biverkningar, som allvarlig hypoglykemi, mot risken för sena diabeteskomplikationer, vilken ökar med stigande HbA1c.

Satsa på dem med höga HbA1c

I den avslutande diskussionen ventilerades vilka HbA1c-nivåer som ska eftersträvas. Sex procent ansåg Björn Eliasson vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg var ett rimligt riktvärde för de flesta patienterna.

– Jag tror att vi gör totalt sett mer nytta om vi sänker dem som ligger på åtta till nio i HbA1c, istället för att sänka dem som ligger på sex ner till fem, sa Erik Moberg vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Rapporten finns att ladda ner på SBU.se.

Fredrik Hed
Frilansjournalist

Källa:
  1. Eva Toft, Mikael Rydén, Erik Moberg, Björn Eliasson, Christian Berne. Skall personer med diabetes erhålla intensiv blodglukossänkande behandling och vilka målvärden är rimliga? Symposium under Svenska läkaresällskapets riksstämma torsdag den 26 november 2009. Abstrakt

Senast ändrad