Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Riksstämman: Metformin är ofta kontraindicerat till äldre diabetiker

Riksstämman: Metformin är ofta kontraindicerat till äldre diabetiker

Publicerat 2009-11-26

Njurfunktionen hos äldre med typ 2-diabetes bör mätas genom estimerad glomerulär filtrationshastighet (eGFR). Om P-kreatinin används riskerar man att missa patienter som har så dålig njurfunktion att metformin är kontraindicerat.

Sektionen för diabetologi inledde Riksstämmans program med ett föredrag om njurfunktion och metformin hos äldre med typ 2-diabetes. Metformin är förstahandsmedel vid typ 2-diabetes, men risken för ackumulation av läkemedlet ökar vid nedsatt njurfunktion och hög ålder. Laktatacidos är en allvarlig komplikation och metformin är därför kontraindicerat vid kreatininclearance < 60 ml/min.

Syftet med studien var att kartlägga njurfunktionen hos äldre patienter med typ 2-diabetes i särskilt boende. Medelåldern var 84 år i den identifierade gruppen på 98 individer i studien. Knappt hälften behandlades med perorala diabetesmedel, framförallt metformin. HbA1c låg i medeltal på 6,5 procent.

Vid mätning av kreatininkoncentrationen (P-kreatinin) hade bara 17 procent förhöjda kreatininvärden. Om däremot njurfunktionen värderades med estimerad glomerulär filtrationshastighet (eGFR), visade 73 procent en njurinsufficiens som gjorde behandling med metformin olämplig (eGFR<60 ml/min/1,73m2).
Slutsats i studien blev att det är nödvändigt att utgå ifrån uppgift om eGFR. Att enbart beakta kreatininkoncentrationen är otillräckligt för bedömning av njurfunktionen i högre åldrar.

Britt Wessel

Källa:
  1. Carl Johan Östgren, Peter Sjöblom, Anders Tengblad, Christina Lannering, Ulla-Britt Löfgren, Ulf Rosenqvist, Sigvard Mölstad. Njurfunktion och metformin hos äldre med typ 2-diabetes. Poster presenterad vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma
    2009-11-25. Abstrakt

Senast ändrad