Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Riksstämman: Risk för interaktioner med noskapin via hämning av CYP2C9

Riksstämman: Risk för interaktioner med noskapin via hämning av CYP2C9

Publicerat 2009-11-26

En studie på tolv friska frivilliga visar att noskapin hämmar nedbrytning av läkemedel som sker via enzymet cytokrom P450 2C9. Redan tidigare har hämningen visats in vitro. Biverkningsrapporter har också indikerat förstärkt effekt av warfarin – som metaboliseras av CYP2C9 – vid samtidig administrering med noskapin.

I studien testades hämningen av CYP2C9 med markörläkemedlet losartan. Alla försökspersoner fick en påtagligt hämmad losartanmetabolism under en 8-dagarskur med noskapin i doseringen 50 mg tre gånger dagligen. Kvoten mellan losartan och dess metabolit E3174 ökade i medeltal nära femfaldigt. Hos en försöksperson sågs en extrem effekt med en 60-faldig ökning av metabolismkvoten. Men även då denna person exkluderades ur analysen kvarstod en fyrfaldig stegring av den metabola kvoten.

Förutom warfarin metaboliseras bland annat flukonazol, fenytoin och sulfonureider av enzymet CYP2C9.

Ulrika Nörby

Senast ändrad