Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / SBU efterlyser åtgärdsplan för bättre läkemedelsanvändning hos äldre

SBU efterlyser åtgärdsplan för bättre läkemedelsanvändning hos äldre

Publicerat 2009-05-07

Det är oetiskt att rutiner för regelbunden avstämning av äldres läkemedelsbehandling så ofta saknas i dagens sjukvård. Det menar SBU, som i en systematisk litteraturöversikt också efterlyser en gemensam åtgärdsplan för berörda aktörer.

SBU:s rapport Äldres läkemedelsanvändning – hur kan den förbättras? på över 300 sidor och resultatet av flera års arbete. Rapporten omfattar inte specifika sjukdomstillstånd, enskilda läkemedelsgrupper eller jämförelser mellan olika system för distribution av läkemedel.

Utgångspunkten är att läkemedelsbehandling är en viktig medicinsk åtgärd för att ge människor en bättre hälsa och högre livskvalitet långt upp i åldrarna. Samtidigt behöver läkemedelsbehandlingen av äldre patienter avsevärt förbättras. Idag orsakar läkemedelsrelaterade problem hos äldre onödigt lidande för många människor och kostar samhället miljardbelopp varje år.

Olämpliga läkemedel

Äldre personer har inte nödvändigtvis för många läkemedel, men alltför många äldre ordineras olämpliga läkemedel. Det finns vetenskapligt stöd för att flera läkemedel medför ökade risker, till exempel NSAID, läkemedel med antikolinerga effekter och bensodiazepiner. Dessa bör alltid betraktas som riskläkemedel för äldre.

SBU efterlyser grundligare medicinsk utredning och bättre diagnostik av sköra, äldre patienter med flera samtidiga sjukdomar. Alltför ofta behandlas dessa patienters symtom kortsiktigt i det akuta skedet, utan att man tar ett helhetsgrepp och planerar för en aktiv uppföljning. Individuellt anpassad dosering och återkommande omprövning av läkemedelsordinationer kan minska dessa läkemedelsrelaterade problem.

Regelbunden avstämning

För äldre patienter med många hälsoproblem och många läkemedel skulle situationen förbättras om det vid konsultationen fanns rutiner för regelbunden avstämning av behandlingens effekt i varje enskilt fall och i samråd med patienten. Det är oetiskt att detta så ofta saknas, helt eller delvis, i dagens sjukvård, menar SBU.

Det finns ingen enskild åtgärd, exempelvis läkemedelsgenomgångar, som kan lösa dagens problem med läkemedelsbehandling av äldre patienter. Istället krävs flera samtidiga förändringar som rör informationshantering, rutiner och hjälpmedel för förskrivning och behandlingsuppföljning, distribution av läkemedel samt utbildningsinsatser.

Åtgärdsplan efterlyses

Vårdens organisation och ansvarsfördelning bör också anpassas och klargöras. Även organisatoriskt måste exempelvis regioner, landsting, kommuner, verksamhetsansvariga, läkemedelssakkunniga, hälso- och sjukvårdens yrkesorganisationer och företrädare för patientintressen samvera. Dessa aktörer bör skyndsamt få ett gemensamt uppdrag att utforma en åtgärdsplan som tar ett helhetsgrepp med många samtidiga insatser på olika nivåer, heter det i rapporten.

David Finer

Senast ändrad