Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Sköterskeadministrerad smärtlindring gav bättre vårdkvalitet

Sköterskeadministrerad smärtlindring gav bättre vårdkvalitet

Publicerat 2009-12-18

Om även sjuksköterskorna på akutmottagningarna får administrera morfin, kan väntetiderna kortas och vårdkvaliteten öka enligt en doktorsavhandling av sjuksköterskan Åsa Muntlin vid Uppsala universitet.

Åsa Muntlin har studerat vårdkvalitet på akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 2002-2009. Många har dåliga erfarenheter av besöket där. Svensk forskning kring akutmottagningar har mest handlar om exempelvis triage, trauma, äldre patienter och mångbesökare men inte så mycket om de patienter som inte behöver direkt livsuppehållande åtgärder.

Brister inom fem områden

Syftet med avhandlingen var att öka kunskapen om hur sådana patienter upplever vårdkvalitet och hur vården ska kunna förbättras i samarbete med vårdpersonalen. Delstudie I beskrev en undersökning av 200 patienters upplevelser av vårdkvalitet. Resultatet visade förbättringspotential på fem områden: ”information, respekt och empati”, ”smärtlindring”, ”väntetid”, ”nutrition”, och ”generell atmosfär”. Delstudie III visade att vårdpersonalen prioriterade de tre förstnämnda områdena som viktigast förbättringsområden att arbeta vidare med.

Delstudie II visade att följande patientgrupper var mindre nöjda med vårdens kvalitet: de som sökte för gastrointestinala besvär, de som sökte på kirurgsektionen, som lades in på vårdavdelning, de som var yngre och de välutbildade.

Sista delstudien var en intervention kring smärtlindring, som prioriterats i materialet. Syftet var att undersöka utfallet av en strukturerad sjuksköterskebedömning och en sjuksköterskeinitierad generell ordination av analgetika för patienterna som söker för buksmärta på mottagningen jämfört med standardproceduren. Standardproceduren innebär en mer ostrukturerad sjuksköterskebedömning, beroende på vilken sjuksköterska som utfört den, och att patienterna inte kan få analgetika innan en läkarbedömning är utförd.

Patienternas upplevelse förbättrades

Resultatet visade på signifikanta förbättringar i interventionsgruppen ifråga om hur många patienter som fick analgetika, tid till analgetika och patienternas upplevelse av smärtbehandlingens kvalitet.

I avhandlingen ifrågasätts myten om att patienter med buksmärta inte ska få smärtlindrande läkemedel innan en läkare gjort en bedömning. Ofta tar det cirka två timmar innan en patient som söker vård för buksmärta får smärtlindring, om han/hon överhuvudtaget får något smärtlindrande läkemedel på akutmottagningen.

– Egentligen handlar det inte om att ta över ordinationerna, utan att göra det bättre för patienterna under deras besök på akutmottagningen och att de inte ska behöva lida av smärta onödigt länge. Morfin gavs under vissa förutsättningar och i små doser, vilket inte verkade påverka säkerheten, säger Åsa Muntlin.

Åsa Muntlin berättar att åsikterna om att vara restriktiv med smärtlindring till denna kategori av patienter - för att inte försvåra diagnosticeringen - kan härledas till runt 1920-talet. Då var ju en tid med inte lika stora möjligheter till röntgen- och blodprovsundersökningar, vilket gjorde att den kliniska undersökningen var ännu viktigare jämfört med idag.

– Tyvärr lever dessa åsikter kvar ännu idag hos sjukvårdsrådgivningar, vårdcentraler och kirurger, säger hon.

Artikeln är reviderad 2009-12-23.

David Finer

Källa:
  1. Snabbare smärtlindring ger nöjdare akutpatienter. Uppsala universitet. Pressmeddelande 2009-12-10
  2. Muntlin, Å. Identifying and Improving Quality of Care at an Emergency Department: Patient and healthcare professional perspectives. Uppsala universitet. Doktorsavhandling. Abstract

Senast ändrad