Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Stora brister i antibiotikaförskrivning och resistensövervakning

Stora brister i antibiotikaförskrivning och resistensövervakning

Publicerat 2009-02-11

Många patienter riskerar att få fel slags antibiotika eller behandlas helt i onödan, särskilt på äldreboenden. Det visar en inventering av hälso- och sjukvårdens antibiotikaanvändning, som Socialstyrelsen gjort på uppdrag av regeringen.

Det krävs riktlinjer för diagnostik och behandling med antibiotika, som ofta saknas i såväl primärvård som på sjukhusen. Tillgången till infektionsläkarkompetens måste förbättras; i dag saknas den på hälften av landets vårdcentraler.

Socialstyrelsen vill också prioritera att vidareutveckla det lokala arbetet (Strama) och att personal följer rutiner för egenkontroller, uppföljning och återrapportering av hur väl verksamheten följer riktlinjer.

Vårdens ansvar

I ansvarsfrågorna hänvisar verket till Socialstyrelsens föreskrift Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12). Här betonas att vårdpersonalen ska känna till och följa riktlinjer samt delta i uppföljnings- och förbättringsarbete.Vidare ska vårdgivaren tillhandahålla kvalitetssäkrade riktlinjer och uppföljningssystem samt utveckla dessa.

Nytt övervakningssystem

Samtidigt redovisar Smittskyddsinstitutet och Strama resultaten av en översyn av resistensövervakningen. Nya former av resistens registreras inte, och resistensproblem vid vanliga infektioner upptäcks ofta sent eller inte alls, konstaterar SMI och föreslår ett nytt nationellt system för att övervaka utvecklingen.

Varje dygn ska data hämtas från lokala och regionala laboratorier och samlas i en nationell databas. Information ska också sammanställas från ökad provtagning och bakterieodling vid vanliga infektioner från utvalda öppenvårdsmottagningar.

David Finer

Källa:
  1. Socialstyrelsen. Inventering av antibiotikaanvändningen inom hälso- och sjukvården. Rapport november 2008
  2. Smittskyddsinstitutet och Strama. Förslag till framtida nationella övervakningssystem för antibiotikaresistens, antibiotika-försäljning och förskrivningsorsaker. Rapport november 2008
  3. Sveriges Kommuner och Landsting. Pressmeddelande 2008-11-18

Senast ändrad