Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Sverige använder minst antibiotika i Norden

Sverige använder minst antibiotika i Norden

Publicerat 2009-08-21

Aktuell statistik visar att Sveriges totala antibiotikaanvändning nu är lägst i Norden. Vår kinolonanvändning ligger dock näst högst och bör minskas mer, kommenterar Christer Norman, medlem i Läksaks expertgrupp för infektionssjukdomar.

Den nordiska statistiken publicerad på Stramas hemsida visar att antibiotikaanvändningen i Sverige (mätt som totalförsäljning, DDD/1000 invånare och dag) började stadigt minska omkring 1994 för att öka något kring 1998, varefter den minskade igen.

Sedan fem år tillbaka har de svenska siffrorna åter börjat öka något, liksom de gjort i de andra nordiska länderna, samtidigt som förbrukningen i Sverige relativt sett varit den lägsta i Norden.

Kinolonanvändning tvåa i Norden

Av statistik för 2002-2008 framgår också att kinolonanvändningen i Sverige är den näst högsta i Norden efter Finland.

Christer Norman:
– Vi har hyfsade data som visar att kinolonerna är den grupp antibiotika som driver på resistensutvecklingen allra mest, och kinolonresistensen ökar hela tiden, från några procent mätt mot E coli i början av 1990-talet till 12-13 procent idag. I Sverige har läkemedelskommittéerna, Läkemedelsverket och Strama drivit att kinoloner inte ska förskrivas vid okomplicerad urinvägsinfektion (uvi) hos kvinnor utan sparas till fall av pyelonefrit och manlig uvi.

Utveckling åt rätt håll

Även om Sverige ligger näst högst i Norden är bilden inte direkt oroande. Statistiken över totalvolymen för kinolonanvändning visar en minskning de senaste tre åren, och den underskattar den reella förbättringen i förskrivningsvanor, menar Christer Norman.

Genom att komplettera bilden med andra förskrivningsdata, ser bedömare att färre kvinnor får kinoloner förskrivna för nedre urinvägsinfektioner, och att de i stället oftare förskrivs enligt rekommendationerna.

– Man ska inte slå sig för bröstet, och vi vill absolut ha ner kinolonanvändningen mer, men utvecklingen är på väg åt rätt håll, kommenterar Christer Norman.

På Stramas hemsida kan man också se statistiken över fördelningen mellan försäljningen av olika antibiotikagrupper i de nordiska länderna.

David Finer

Källa:

Senast ändrad