Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / TLV behåller många diabetesläkemedel i högkostnadsskyddet

TLV behåller många diabetesläkemedel i högkostnadsskyddet

Publicerat 2009-12-02

Ett brett sortiment diabetesläkemedel behövs och blir kvar i högkostnadsskyddet, men Avaglim (glimepirid och rosiglitazon), Daonil (glibenklamid) och Starlix (nateglinid) försvinner. Det är resultatet av TLVs genomgång av diabetesläkemedel.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV:s granskning omfattar 30 originalläkemedel och cirka 270 olika produkter, om man räknar med läkemedelskopior och parallellimporterade läkemedel. Besluten ger stöd åt gällande behandlingsrekommendationer.

Kostnadseffektiv användning

TLV konstaterar i ett pressmeddelande att dagens användning av diabetesläkemedel i stora drag är kostnadseffektiv. En av slutsatserna i genomgången är att diabetespatienter måste byta läkemedel under sin sjukdomstid som en följd av sjukdomens utveckling. Många måste också prova mer än ett diabetesläkemedel för att slippa biverkningar. Därför behövs ett brett sortiment av diabetesläkemedel.

Motiveringen till att utesluta nateglinid är att det finns ett läkemedel i samma läkemedelsgrupp som ger bättre effekt till lägre pris. Motiveringen vad gäller glibenklamid att priset på Daonil är för högt i relation till det generiska alternativet. Generiskt glibenklamid subventioneras inte vid nyinsättning. Motivering är att glibenklamid ger högre risk för hypoglykemi i jämförelse med övriga SU-läkemedel och därför inte är kostnadseffektivt som förstahandsläkemedel bland SU-läkemedlen.

För kombinationsläkemedlet Avaglim (glimepirid och rosiglitazon) handlar det om att substanserna ska finnas kvar var för sig men med begränsning för rosiglitazon. Motiveringen är att priset är för högt i jämförelse med kostnaden för de två ingående substanserna.

Fler får begränsad subvention

Dessutom får flera andra läkemedel begränsad subvention och ska användas först när patienten har provat metformin, sulfonureider eller insulin eller tillsammans med läkare konstaterat att dessa inte är lämpliga. Det gäller Glucobay (akarbos), Avandia (rosiglitazon), Actos (pioglitazon), Januvia (sitagliptin), Galvus (vildagliptin) och NovoNorm (repaglinid) och Byetta (exenatid).

Detsamma gäller kombinationsläkemedlen Avandamet (metformin och rosiglitazon), Competact (metformin och pioglitazon), Janumet (metformin och sitagliptin) samt Eucreas (metformin och vildagliptin). Motiveringen är att behandling med metformin, SU eller insulin ger bättre effekt i relation till priset, och att dessa läkemedel därför inte är kostnadseffektiva som förstahandspreparat.

Långverkande insulinanaloger begränsas

De långverkande insulinanalogerna Lantus (insulin glargin) och Levemir (insulin detemir) begränsas vid typ 2-diabetes till patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

Motiveringen är att dessa inte är kostnadseffektiva som förstahandsläkemedel vid typ 2-diabetes jämfört med NPH-insulin. Vid typ 1-diabetes har dessa läkemedel däremot generell subvention. TLV kommer också att noga följa försäljningsutvecklingen av de långverkande insulinanalogerna och skillnad i effekt mellan de två substanserna.

Genomgången har gjorts i samråd med Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och SBU. Under 2008 såldes diabetesläkemedel för cirka 1,2 miljarder kronor, varav insulinerna stod för 925 mkr. TLVs beslut frigör minst 12 mkr om året. Besluten börjar gälla den 1 mars 2010.

David Finer

Källa:
  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. TLV:s granskning av diabetesläkemedel ger sortimentsbredd. Pressmeddelande 2009-12-02

Senast ändrad