Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Utköpsoföljsamhet i studier varierade från 2-9 procent

Utköpsoföljsamhet i studier varierade från 2-9 procent

Publicerat 2009-08-18

Bristande följsamhet med läkemedelsordinationer är ett globalt medicinskt problem. En analys av fyra studier visar att andelen patienter som köper ut förskrivna läkemedel från apoteket varierar betydligt.

Det finns flera sätt att mäta patienters oföljsamhet med läkemedelsordinationer. Ett sätt är att registrera i vilken mån som de låter bli att hämta ut förskrivna läkemedel från apoteket, alltså graden av så kallad utköpsoföljsamhet. Två svenska studier visar på variationer i utköpsoföljsamhet mellan 2, 4 procent och 8, 6 procent.

Nio procent oföljsamma i Boden

I en studie [1] gjord på Apoteket Laxen i Boden samlades data från expedierade engångsrecept in under perioden februari-mars 2005 i syfte att undersöka utköpsföljsamheten till engångsrecept. Om skillnaden mellan utskriftsdatum och utköpsdatum var mer än 5 dagar, definierades det som oföljsamhet.

Totalt granskades 2 563 recept, varav 2 149 e-recept. Av e-recepten hämtades 91 procent ut inom 5 dagar från utskriftsdatum. Oföljsamheten var alltså 9 procent. För pappersrecept var motsvarande siffror 85 procent respektive 15 procent.

Unga minst följsamma i Skånestudie

För att undersöka graden av och orsaker till att förskrivna läkemedel inte hämtades ut, gjordes en studie [2] år 2000-2001 på tre hälso- och sjukvårdsdistrikt i sydligaste Skåne. Distrikten omfattade ungefär 240 000 invånare och hade en hög grad av e-förskrivning. Totalt hade 2,4 procent av e-recepten inte hämtats ut. Generellt hade män högre oföljsamhet än kvinnor, 2,6 procent respektive 2,2 procent.

Andelen inte uthämtade e-recept varierade med ålder. Högst var andelen för åldersgruppen 15-24 år (5,5 procent) och lägst i åldersgruppen 65-74 år (1,0 procent). Forskarna studerade också fördelningen per ATC-grupp (A-V) av e-recept som inte hämtats ut. Högst andel ej uthämtade recept, 3,9 procent, fanns i gruppen M, rörelseapparatens läkemedel.

Stora variationer i Europa

I en studie [3] från 2004-2005, med data från ESS (European Social Survey), studerades följsamhet till medicinering i 24 europeiska länder. Frågor ställdes angående följsamhet till senast förskrivna läkemedel. Svarsfrekvensen var 62,5 procent (43,6-79,1 procent) och totalt 45 678 individer inkluderades i studien. Följsamheten klassificerades som primär eller sekundär, beroende på om läkemedlet hade hämtats ut eller inte.

Följsamheten varierade stort mellan de europeiska länderna med Portugal i topp, Ukraina längst ned och Sverige ungefär i mitten. Den totala oföljsamheten var 16,8 procent (6,4-24,9 procent). Den primära oföljsamheten eller utköpsföljsamheten var 3,2 procent (0,6-8,5 procent) och den sekundära, att man hämtat ut sitt läkemedel men inte tar det som ordinerat, var 13,6 procent (5,6-21,6 procent). I Sverige var det drygt 4 procent som inte hämtade ut på sitt recept. En multipel regressionsanalys visade ingen skillnad i rapporterad följsamhet mellan män och kvinnor, men följsamheten ökade med ålder.

Kostnadsfaktorn central i brittisk studie

I en studie [4] från 1996, gjord i Bolton, Storbritannien studerades 1 000 patienter som kontaktat läkare på en mottagning och förskrivits läkemedel. Ungefär en vecka efter läkarbesöket fick patienterna en brevförfrågan om läkemedlet hämtats ut eller inte. Av de 935 patienter som svarade, var det 27 patienter (2,9 procent) som sade att de inte hade hämtat ut sitt läkemedel.

Vid intervjuer framkom det att fyra av dessa hade haft för avsikt att hämta ut sitt/sina läkemedel. En patient exkluderades på grund av felaktigt ifylld blankett. Resterande 22 patienter analyserades vidare. Läkemedlen som de 22 patienterna förskrivits kunde delas in i tre grupper; analgetika (7 patienter), hudläkemedel (6 patienter) och orelaterade läkemedel (8 patienter). Nio patienter angav att deras läkemedel var billigare att köpa receptfritt (OTC) och att de därför inte hämtat ut på sitt recept. I övrigt framkom att kostnadsaspekten var en anledning till att patienter inte hämtade ut sina läkemedel. Även läkar-patientrelationen och läkarens syn på den aktuella förskrivningen hade betydelse.

Desirée Loikas
Leg. apotekare
Läkemedelscentrum

Källa:
  1. Bäckström S, Sundström J. Följsamhet till engångsrecept. Examensarbete vid Luleå tekniska universitet 2005.
  2. Ekedahl A, Månsson N. Unclaimed prescriptions after automated prescription transmittals to pharmacies. Pharm World Sci. 2004 Feb;26(1):26-31
  3. Larsen J, Stovring H, Kragstrup J, Hansen D G. Can differences in medical drug compliance between European countries be explained by social factors: analyses based on data from the European Social Survey, round 2. BMC Public Health. 2009 May 16;9:145
  4. Jones I, Britten N. Why do some patients not cash their prescriptions? British Journal of General Practice 1998, 48:903-905

Senast ändrad