Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Utredning om misstänkt ökad hjärt-kärlrisk med sibutramin

Utredning om misstänkt ökad hjärt-kärlrisk med sibutramin

Publicerat 2009-12-23

Läkemedelsmyndigheten (EMA, tidigare EMEA) utreder nya misstankar om att sibutramin (Reductil) kan öka risken för allvarliga kardiovaskulära händelser som hjärtinfarkt och stroke hos patienter med riskfaktorer för dessa tillstånd.

Till grund för den nya utvärderingen ligger en ny studie (SCOUT- studien) av riskerna att det ska uppstå kardiovaskulära händelser vid långtidsbehandling med sibutramin. I studien ingick knappt
10 000 obesa/överviktiga patienter med känd kardiovaskulär sjukdom eller med hög risk att utveckla sådan sjukdom.

Deltagarna följdes i upp till sex år, och resultaten visade att de som behandlats med sibutramin löpte större risk att drabbas av en allvarlig kardiovaskulär händelse som exempelvis hjärtdöd, hjärtinfarkt eller stroke jämfört med dem som fick placebo. I januari 2010 tillkännager EMA en slutlig bedömning av nyttan kontra risken med sibutramin. Under tiden rekommenderar Läkemedelsverket försiktighet vid förskrivning av sibutramin (Reductil) och att förskrivare noga beaktar kontraindikationerna i produktresumén.

Behandlingstiden bör inte överstiga ett år.

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverket Nyhet 2009-12-18

Senast ändrad