Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Demensrådet följer upp nya demensriktlinjerna

Demensrådet följer upp nya demensriktlinjerna

Publicerat 2010-05-21

Demensrådet inom SLL har i uppdrag att stödja implementeringen av de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom som nu publicerats av Socialstyrelsen. Riktlinjerna är i huvudsak desamma som presenterades i preliminär form i augusti 2009.

Den preliminära versionen av riktlinjerna har diskuterats vid 15 regionala seminarier med kommuner och landsting, förutom den sedvanliga remissomgången. I Stockholm ordnade Demensrådet och Kommunförbundet Stockholms Län två regionala seminarier den 1 och 2 oktober, 2009. Enligt geriatrikprofessor Lars-Olof Wahlund är behovet av riktlinjer stort, eftersom det råder stora olikheter inom landet och även inom regionen när det gäller hur demenssjuka tas om hand [1].

Små skillnader i versionerna

- Riktlinjerna mottogs väl vid seminarierna, och skillnaderna mellan preliminär- och slutversionen är små, säger projektledaren Ulla Höjgård, Socialstyrelsen.

Skillnaderna består bland annat i ett förtydligande om läkemedelsbehandling för att lindra kognitiva deficit liksom i prioriterade åtgärder vid inkontinens samt tillägg av vissa ekonomiska konsekvensberäkningar, berättar Ulla Höjgård.

Som centrala förutsättningar för att riktlinjerna [2] ska ge önskat resultat rekommenderar verket ytterligare 7 000 demensutredningar av högre kvalitet per år i landet. Dessa beräknas bidra till ett mer adekvat omhändertagande och ett minskat behov av akuta åtgärder, till exempel sjukhusinläggningar. Ungefär 26 000 personer i Stockholms län bedöms ha demenssjukdom, varav cirka 17 000 fått en diagnos. Minnesmottagningarna gör ungefär 3 000 utredningar per år. Hur många utredningar som görs i primärvården är okänt. Men fler behöver utredas, helst i ett tidigt skede av sjukdomen.

All vård, omvårdnad och omsorg för personer med demenssjukdom bör enligt riktlinjerna bygga på ett personcentrerat förhållningssätt och multiprofessionellt teambaserat arbete. Minst en gång årligen bör hälso- och sjukvården och socialtjänsten följa upp läkemedelsbehandling, kognition, funktions­förmåga, allmäntillstånd, eventuella beteendeförändringar och beviljade biståndsinsatser.

Personer med demenssjukdom har behov av insatser av olika yrkeskategorier under olika huvudmän. Samordningen av insatserna behöver förbättras liksom kontinuiteten och stödet till anhöriga behöver uppmärksammas mer.

Läkemedelsrekommendationer

Hälso- och sjukvården bör erbjuda behandling med kolinesterashämmare (donepezil, galantamin och rivastigmin) mot kognitiva symtom till perso­ner med mild till måttligAlzheimers sjukdom samt memantin mot kognitiva symtom till personer med måttlig till svår Alzheimers sjukdom.

Bakgrunden till beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) hos personer med demenssjukdom ska utredas. För personer med demenssjukdom och samtidig depression bör hälso- och sjukvården erbjuda behandling med SSRI-preparat. I undantagsfall kan memantin ges till personer med Alzheimers sjukdom och beteendemässiga och psykiska symtom, kortverkande bensodiazepiner vid oro och ångest, antipsykosmedel vid psykossymtom eller agitation, klometiazol till natten vid demenssjukdom och beteendemässiga och psykiska symtom respektive konfusion.

Demensrådets aktiviteter

För att omvandla riktlinjerna från teori till praktik pågår flera utbildningar och projektarbeten runt om i länet [3]. I höst ordnar Demensrådet och FoU Äldre i Stockholms län regionala seminarier för att inventera pågående utvecklingsarbeten, inspirera till fler kontakter mellan de yrkesgrupper inom vård och omsorg som kommer i kontakt med demenssjuka och stötta huvudmännen att ta fram gemensamma lokala vårdprogram för patientgruppen.

Demensrådet stöder också pågående samverkansprojekt i Sundbyberg, Traneberg och Bromma, så att de demenssjuka och deras anhöriga inte hamnar mellan stolarna under sjukdomsförloppet. Länets minnesmottagningar kommer få i uppdrag att utbilda primärvården och bygga nätverk mellan primärvård, specialistvård och kommun. Fortbildningsinsatser till primärvården genomförs även i Demensrådets regi. Demensrådet finansieras av Socialstyrelsen.

David Finer

Källa:
  1. Intervju med ordförande i Demensrådet professor Lars-Olof Wahlund.
  2. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för bättre vård av demenssjukdom.
  3. Demensrådet SLL 2010-04-15

Senast ändrad