Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Generiskt losartan rekommenderas vid hjärtsvikt

Generiskt losartan rekommenderas vid hjärtsvikt

Publicerat 2010-06-18

Stockholms läns läkemedelskommitté har beslutat att på Kloka Listan även rekommendera angiotensinreceptorblockeraren losartan vid indikationen hjärtsvikt. Det betyder att vid både hjärtsvikt och hypertoni rekommenderas både kandesartan och losartan vid intolerans mot ACE-hämmare. Generiskt prisläge för losartan motiverar att det finns med som ett alternativ vid hjärtsvikt med måldosen 150 mg dagligen.

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar bedömer att effekterna av angiotensinreceptorblockad är klasseffekter som kan åstadkommas av samtliga angiotensinreceptorblockerare. Dokumenterad måldos vid hjärtsviktsbehandling är emellertid viktigt och har tidigare saknats för losartan.

Valsartan i dosen 320 mg är jämförbar med captopril 150 mg vid hjärtsvikt (postinfarkt) medan kandesartan inte jämförts med ACE-hämmare. I ELITE II-studien föreföll losartan 50 mg effektmässigt jämförbar till något sämre än captopril 150 mg. I HEAAL-studien var emellertid losartan i dosen 150 mg effektmässigt signifikant bättre än i dosen 50 mg, till priset av fler biverkningar av de typer som kan förväntas vid en mer uttalad RAAS-blockad. Väger man samman dessa två studier (ELITE II och HEAAL) kan resoneras att losartan 150 mg förefaller ungefärligen jämförbart dokumenterad med valsartan vid kronisk hjärtsvikt.

Sedan patentet gått ut för Cozaar har flera generika introducerats på marknaden. Vid förskrivning av Cozaar på recept byter apoteken till betydligt billigare generiskt alternativ enligt TLV:s beslut om periodens vara. Även inom slutenvård finns en stor besparingspotential genom att övergå till generiskt losartan. Rekommendationen av Cozaar ändras på Kloka Listan till Losartan Sandoz som sjukhusapoteken hädanefter kommer att byta till vid leverans till sjukvården.

Valsartan och kandesartan är väldokumenterade vid hjärtsvikt men vid jämförbara måldoser (160 mg x 2 respektive 32 mg x 1) blir kostnaderna betydligt högre med valsartan än med kandesartan varför det senare preparatet rekommenderas på Kloka Listan. Patentet för kandesartan förväntas gå ut 2012-2013 (för valsartan 2011).

Men för närvarande är alltså generiskt losartan det billigaste sättet att åstadkomma RAAS-blockad vid ACE-hämmarintolerans vid såväl hypertoni som hjärtsvikt.

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar

Senast ändrad