Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Metaanalys visar brister i läkemedelsreklamen

Metaanalys visar brister i läkemedelsreklamen

Publicerat 2010-01-08

Läkemedelsreklamen håller låg kvalitet, vilket är allvarligt, eftersom den påverkar läkarnas förskrivning, skriver författarna till den första metaanalysen av studier om läkemedelsreklam.

Metaanalysen, som omfattar 24 studier från 26 länder, publiceras i PLoS One. Författarna, knutna till University of South Australia, Adelaide, konstaterar att många tidigare studier påvisat brister i läkemedelsreklamen, men att resultaten aldrig sammanfattats tidigare. De flesta av de ingående studierna i metaanalysen har utförts av forskare i USA, England eller Australien.

Två system av etiska riktlinjer

Läkare använder reklam som en av sina främsta informationskällor om nya läkemedel. Därför bör reklamen vara av god kvalitet och främja evidensbaserad medicin, menar forskarna. Internationellt finns två system av etiska riktlinjer för läkemedelsreklam: Världshälsoorganisationens (WHO) och branschorganisationen IFPMAs. Båda har stora brister. WHO har inte kontrollerat efterlevnaden sedan 1988. Industrins egna riktlinjer saknar bland annat en definition av det självpåtagna kravet ”balanserad information”, anger ingen procedur för att handlägga övertramp och definierar inte heller hur kvantitativa studieresultat bör redovisas.

Oenighet om lämpliga indikatorer

Resultatet av metaanalysen visade att över en tredjedel av slutsatserna i studier inte hade stöd i en systematisk översikt, metaanalys eller randomiserad klinisk prövning. De flesta annonser uttryckte riskminskning i relativa, snarare än absoluta termer, vilket är att föredra. Vidare saknas en konsensus bland forskarna bakom olika studier om lämpliga indikatorer på reklamens kvalitet. Använda indikatorer kanske inte är relevanta. Även om företagens annonser följer riktlinjer och ger balanserad information med stöd i evidensbaserade studier, betyder det inte nödvändigtvis att reklamen stödjer rationell förskrivning.

Studiens svagheter

Studiens resultat försvagas av att det låga antalet ingående studier, den skeva länderfördelningen och bristen på underlag för jämförelser över tid. Eftersom företagen minskat sin annonsering i tryckta medier till förmån för marknadsföring genom Internet samt i läkarnas fortbildning, borde fortsatta studier granska dessa områden.

Författarna till metastudien anser trots studiens begränsningar att fynden stärker behovet av ett globalt, proaktivt och effektivt regulatoriskt system som säkrar att informationen i de medicinska tidskrifternas läkemedelsreklam blir ett stöd för högkvalitativ läkemedelsanvändning.

David Finer

Källa:
  1. Othman N, Vitry A, Roughead EE. Quality of Pharmaceutical Advertisements in Medical Journals: A Systematic Review.
    PLoS ONE 2009;4(7): e6350

Senast ändrad