Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Misstänkt leverskada av pregabalin (Lyrica)

Misstänkt leverskada av pregabalin (Lyrica)

Publicerat 2010-02-01

Läkemedelsinformationscentralen har gått igenom vad som är känt av leverbiverkningar om pregabalin med anledning av en biverkningsfråga. Den rör en 60-årig man med känd alkoholöverkonsumtion och nyligen genomgången cerebral mediainfarkt som behandlas för ett delvis neuropatiskt smärttillstånd. Patienten har behandlats med paracetamol 4 g/d, som dock har satts ut.

I stället inleds behandling med pregabalin (Lyrica) 75 mgx2 med god effekt. Övrig analgetisk behandling innefattar diklofenak 100 mg/d och dextropropoxifen som nyligen dosminskats till 300 mg/d. Behandlingen med dessa läkemedel har pågått en längre tid. Övriga läkemedel är simvastatin 40 mg/d, acetylsalicylsyra 75 mg/d, omeprazol 20 mg/d och Movicol. Patienten har sedan länge ett måttligt patologiskt leverstatus.

Dagen innan pregabalinbehandlingen påbörjas noterades ALAT, ALP och GGT strax under 3 μkat/l (normalvärden <1,2, <1,9 respektive <2,0) och lätt förhöjt ASAT. Efter fyra dagar upptäcks vid rutinprovtagning ett ALAT på 13 och ett ASAT på 7,5 μkat/l (normalvärde <0,76). GGT ligger på 3,4 μkat/l, något högre än tidigare. ALP är oförändrat. Uppgift om bilirubin saknas, men patienten är inte ikterisk och mår bra.

Få publicerade rapporter

Antalet publicerade rapporter om pregabalinassocierade leverbiverkningar är mycket litet. I den europeiska läkemedelsmyndighetens (European Medicines Agency, EMEA) beskrivning av de studier som ligger till grund för registreringen av läkemedlet nämns att drygt 5 000 patienter exponerats för pregabalin i randomiserade studier. Varken leverpåverkan eller leverskada återfinns bland de misstänkta biverkningar som rapporterats hos dessa patienter.

Via Medline har informationscentralen hittat en publicerad rapport om leverskada med misstänkt koppling till pregabalin. I det svenska biverkningsregistret finns tre rapporter om leverpåverkan där ett samband med pregabalinbehandling bedömts som möjligt.

Sammanfattningsvis har transaminasstegringar beskrivits vara en mindre vanlig (1/100–1/1 000 behandlade patienter) biverkan av pregabalin. Det finns också enstaka rapporter om allvarliga leverreaktioner med laboratoriemässiga tecken på hepatocellulär skada. Liksom i det aktuella fallet har leverskadorna i dessa rapporter debuterat kort tid efter att pregabalinbehandlingen påbörjats.

David Finer

Källa:
  1. Läkartidningen. Leverbiverkningar av pregabalin (Lyrica). Nyhet 2010-01-26

Senast ändrad