Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Nya råd från Läkemedelsverket om smärtlindring i livets slutskede

Nya råd från Läkemedelsverket om smärtlindring i livets slutskede

Publicerat 2010-12-09

Läkemedelsverket har publicerat en ny rekommendation för smärtlindring i livets slutskede. Av rädsla och okunskap erbjuder många läkare fortfarande för lite smärtlindring, sa överläkare Gunnar Eckerdal, Kungsbacka Närsjukhus, en av experterna bakom råden, på riksstämman häromdagen.

Genomgången i rekommendationen ger ett beslutsunderlag kring olika läkemedelsgrupper och behandlingsstrategier som används i vården i dag med hjälp av flödesscheman för kliniska beslutsprocesser.

Laddat och viktigt ämne

Ämnet är laddat, viktigt och ångestskapande för både patienter och anhöriga, påpekar Läkemedelsverket. Palliativ vård ska optimera patientens välbefinnande ur alla aspekter. Var patienten befinner sig i sjukdomsförloppet (tidig eller sen palliativ fas) styr dialogen om målet med vården och adekvat smärt- och symtomlindring.

– Riktlinjerna är ett led i arbetet som utgår från regeringens regleringsbrev att ta fram behandlingsrekommendationer på områden där det används mycket narkotiska läkemedel, säger Bo Bergman, docent i psykiatri och projektledare, Läkemedelsverket.

Råden innehåller ett avsnitt om palliativ sedering, något som varit på tapeten i den allmänna debatten på senare tid. Här saknas en internationellt vedertagen definition, men experterna skriver ”… en behandling som medför vakenhetssänkning ges för att lindra patientens plågsamma symtom, i situationer när andra åtgärder visat sig ineffektiva”.

Diskuterades på riksstämman

Temat smärtlindring i livets slutskede behandlades också på ett symposium under den nyligen avslutade riksstämman, där tre av överläkarna bakom de nya rekommendationerna också framträdde: Staffan Lundström, Stockholms Sjukhem, Karl-Fredrik Sjölund, Karolinska universitetssjukhuset, Solna och Gunnar Eckerdal, Kungsbacka Närsjukhus.

Symposiet var baserat på ett expertmöte om farmakologisk smärtlindring i livets slutskede, arrangerat av Läkemedelsverket den 5-6 maj 2010.

Staffan Lundströms gav tips för bättre smärtbehandling:

  • Försök förstå smärtmekanismen innan du väljer smärtbehandling.
  • Förståelse av smärtmekanismen är viktigare inför behandlingsvalet än att enbart titta på smärtintensiteten.
  • Basen för att förstå smärtmekanismen är anamnesen, kliniska undersökningar samt eventuellt röntgenundersökning och andra tester.
  • Användningen av VAS/NRS (visuell smärstskala/numerisk skattningsskala) är en kvalitetsindikator.

Myter om morfin

Staffan Lundström betonade i enlighet med de nya rekommendationerna att morfin är förstahandsalternativ bland mer potenta opioider vid smärtlindring i livets slut. Han ville avskaffa myterna om morfin, som att patienten skulle bli narkoman, att morfin är andningsdeprimerande och därför farligt, att det bara ska användas i sjukdomens terminalstadier, och att en morfininjektion kan förkorta livet.

I rekommendationerna står att ”En (…) missuppfattning är att morfin har bra effekt, men används bara i livets slutskede eftersom morfin förkortat livet. Toxiciteten vid långvarig opioidbehandling är dock låg medan den akuta toxiciteten vid överdosering är hög.”

Bo Bergman instämmer:

– Man ska inte vara rädd för opioider i dessa sammanhang med hänsyn till andningsdepression och så vidare. Det är inget jätteproblem.

Fråga narkosläkaren om råd

Karl-Fredrik Sjölund slog vid symposiet ett slag för anestesiologernas roll och rådde icke-specialister att i större utsträckning konsultera dessa.

– Fråga om råd. Narkosläkaren kan alltid ge fullständig symtomlindring. Anestesiologens roll kommer framförallt in när konventionell smärtbehandling inte fungerar, och om behandlande läkaren funderar på att sänka patientens medvetandegrad.

Gunnar Eckerdal var inne på samma linje:
– Samråd gärna med kunniga kolleger som narkosläkare och palliativmedicinare. Många erbjuder fortfarande otillräcklig smärtlindring.

I Läkemedelsverkets råd konstateras att smärtan i livets slutskede tillhör det som patienter och anhöriga är mest oroliga för: ”Det är mycket angeläget att svårt sjuka patienter vet att smärta, och andra plågsamma symtom, kan lindras.”

Förväxla inte sedering med eutanasi

Karl-Fredrik Sjölund tillade:
– Det är sällan som sedering eller sömn är den enda lösning som återstår för smärtbehandling. Att anhöriga förväxlar symtomlindrande sedering med eutanasi är förstående, men som narkosläkare förstår jag inte att det fortfarande bland professionen kan uppstå denna förväxling.

Han kände inte igen frågan om längre nedsövning.

– Vi erbjuder möjligheter att sova på natten, att sova när det blir svårt. Och patienter för vilka det kunde vara teoretiskt tänkbart att vilja sova i en vecka eller mer, de efterfrågar inte detta.

Gunnar Eckerdal instämde:

– I vårt land är nedsövning mer än 1 dygn för symtomlindring vid livets slut mycket ovanlig.

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Rekommendation. Smärta i livets slutskede. 2010-12-08

  2. Rikstämman. Sektionssymposium: Smärtvård i livets slutskede. 2010-12-02

Senast ändrad