Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nya riktlinjer för lungcancervård

Publicerat 2010-07-07

Lungcancerpatienter får olika vård beroende på var i landet de bor. Det finns också stora regionala skillnader i hur länge patienterna överlever.

– Ett av syftena med Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för lungcancer är att minska ojämlikheterna i vården, säger projektledaren Helena Brändström.

Riktlinjerna är inte heltäckande utan fokuserar på områden med praxisskillnader, ojämlik vård över landet eller kontroversiella frågor. Däremot förutsätts standardbehandlingar komma att tas upp i de regionala och nationella vårdprogrammen.

Nya metoder prioriteras

Socialstyrelsen högprioriterar ett antal nya metoder inom lungcancerdiagnostiken, som positronemissionstomografi kombinerad med datortomografi (PET-DT), endobronkiellt och esofagealt ultraljud, immunhistokemiska biomarkörer och multidisciplinär konferens.

Multidisciplinär konferens innebär att läkare med olika medicinsk kompetens gör en gemensam bedömning av patientens tillstånd, vilket varierar mellan 35 och 75 procent mellan olika sjukvårdsregioner, kommenterar docent Hans Starkhammar, som lett arbetet med att ta fram rekommendationerna.

Behovet av PET-DT för lungcancer i utredningsfasen beräknas vara minst tre gånger så stort som det sjukvården erbjuder idag, kommenterar docent Sverre Sörenson, som lett granskningen av riktlinjernas vetenskapliga underlag.

Bland högt prioriterade kurativa metoder i riktlinjerna märks strategier för att ta bort lymfkörtlar i mediastinum, stereotaktisk strålbehandling och radiokemoterapi.
Palliativ strålbehandling, cytostatikabehandling och övrig symtomlindring tillhör de högt prioriterade lungcancerspecifika palliativa behandlingarna.

Regionala sjukvårdsseminarier

Socialstyrelsens preliminära riktlinjer ska diskuteras med beslutsfattare och andra berörda vid sex regionala sjukvårdsseminarier för att få fram regionala konsekvensanalyser av rekommendationerna. I Stockholm hålls ett sådant kunskapsseminarium med särskilt inbjudna den 2 september i landstingshuset.

– Vi planerar också ett kvällsmöte för professionen den 8 september, säger överläkare Karl-Gustaf Kölbeck vid Karolinska Universitetssjukhuset, som lett arbetet inom diagnostikområdet och nu samordnar i en regional grupp.

Berörda patientföreningar, specialistföreningar och andra intressenter kan också lämna skriftliga synpunkter till Socialstyrelsen senast den 5 november 2010. Analyserna kommer verket sedan att använda i den slutgiltiga versionen av riktlinjerna som publiceras i början av 2011.

David Finer

Källa:
  1. Socialstyrelsen. Pressmeddelande 2010-06-17
  2. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för lungcancervård

Senast ändrad