Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Rapport från Lif visar stora skillnader i läkemedelsförsäljning

Rapport från Lif visar stora skillnader i läkemedelsförsäljning

Publicerat 2010-10-29

Mellan Stockholm och andra län samt inom länet finns stora skillnader i försäljning av läkemedel mot benskörhet, kronisk obstruktiv sjukdom (KOL) multipel scleros (MS), reumatoid artrit (RA), bröstcancer och Alzheimers sjukdom. Det visar en rapport av IMS Health på uppdrag av Läkemedelsindustriföreningen, Lif. Variationer i klinisk praxis och fragmenterad ekonomisk styrning uppges som några orsaker.

Rapporten bygger på en bearbetad försäljningsstatistik från Apotekens Service AB, kartläggning av nationella och regionala behandlingsriktlinjer samt intervjuer med några läkare och beslutsfattare.

Analysen visar stora regionala skillnader i försäljning av vissa läkemedel inom några utvalda terapiområden, både mellan landsting och mellan kommuner inom exempelvis Stockholm landsting på alla sex terapiområden. Fyra terapiområden uppvisar regionala skillnader på 70-110 procent. Den förhållandevis lägsta skillnaden finns i behandling av KOL, där det skiljer 62 procent mellan landstingen.

Saknar några terapiområden

Docent Eva Andersén-Karlsson, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommitté kommenterar studien:

– Det är en intressant rapport att ta del av, finansierad av Läkemedelsindustriföreningen, Lif, de forskande läkemedelsföretagen. Bara några selektiva områden belyses i rapporten. Några terapiområden med högt medicinskt värde kan man sakna, som inom hjärta-kärl-området och diabetes mellitus. Såväl under- som överbehandling finns inom flera områden och en förmodat optimal nivå beror av så mycket, som hur vi värderar evidens, den enskilde läkarens tillgång till obundet beslutsstöd och källor, olika sjukdomsförekomst, hur vi diagnosticerar, tillgång till vård och möjligheter till uppföljning/omprövning/utsättning av läkemedel.

Störst skillnad för Alzheimers sjukdom

Generellt förklaras skillnaderna med hänvisning till variationer i klinisk praxis (läkarens beteende och lokala behandlingstraditioner) och vad man kallar fragmenterad finansiell styrning, att landsting fördelar resurser på olika sätt, och att implementering och uppföljning varierar.
De största skillnaderna ses för läkemedelsbehandling vid Alzheimers sjukdom, 160 procent mellan lägsta och högsta landsting och 616 procents skillnad mellan olika stockholmskommuner. Andelen behandlade patienter i landstingen spänner från knappt 30 till över 75 procent av Alzheimerpatienterna med Stockholm på strax över 45 procent.

Intervjuresultaten tyder på att variationerna kan bero på det individuella intresset/kunskapen och engagemanget hos enskilda läkare, och om det fanns en fungerande utredningsprocess, liksom skillnader i olika vårdvalssystem.

Begränsningar i slutsatserna

Slutsatserna i rapporten har begränsningar, betonar författarna. Fokus ligger på att undersöka den relativa användningen av läkemedlen i landstingen och inte var den optimala nivån ligger eller värdet i ökad hälsa. När det gäller i vilken mån regionala skillnader anses medföra ojämlikheter i hälsa ses inte heller effekterna på patienternas behandlingsresultat eller på hälsan.

I vissa fall som exempelvis för TNF-hämmarna används de undersökta läkemedlen vid flera olika sjukdomar. För områdena reumatoid artrit och KOL har inte sjukdomsprevalens tagits med i beräkningen. Vidare använder olika läkare i skilda landsting olika behandlingsriktlinjer och dosering. Inom onkologin varierar alternativa behandlingar för olika cancertyper och
stadier kraftigt från patient till patient.

Källa:
  1. IMS Health Ojämlik hälso- och sjukvård – en rapport om regionala skillnader i läkemedelsbehandling i Sverige 2009. Rapport oktober 2010
  2. IMS Health Rapport från IMS Health: Stora ojämlikheter i tillgång till läkemedel mot allvarliga sjukdomar Pressmeddelande 2010-10-28

Senast ändrad