Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

 • Start
 • / Nyheter
 • / SBU-granskning stödjer antibiotikaprofylax vid många kirurgiska tillstånd

SBU-granskning stödjer antibiotikaprofylax vid många kirurgiska tillstånd

Publicerat 2010-08-25

Att ge en enda dos antibiotika inför kirurgi är i de flesta fall tillräckligt och minskar sannolikt resistensutvecklingen utan att öka infektionsrisken. Det visar en SBU-granskning av antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp, praxisgenomgång och konsekvensanalys.

Det finns ett starkt vetenskapligt underlag för att antibiotikaprofylax minskar antalet infektioner efter:

 • operation och endoskopiska ingrepp i tjocktarm, ändtarm och magsäck (inklusive blindtarmsoperation och penetrerande buktrauma) samt efter stomiläggning till magsäcken via endoskop
 • operation i hjärta och blodkärl, samt vid implantation av pacemaker
 • bröstcancerkirurgi
 • borttagning av livmoder
 • operation av slutna frakturer och ledproteskirurgi
 • komplicerad cancerkirurgi i öron-näsa-halsområdet
 • transrektal biopsi av och resektion av prostata (febril urinvägsinfektion och blodförgiftning).

Endosprofylax minskar resistens

Vilken typ av antibiotika som är effektivast vid antibiotikaprofylax kan inte sägas utifrån det i de flesta fall bristfälliga vetenskapliga underlaget. Men klart är att en övergång till endosprofylax sannolikt skulle minska risken för utveckling av resistenta bakteriestammar utan att öka infektionsrisken.

Johan Struwe, överläkare vid Strama Stockholm, är positiv till SBU:s granskning:

- Det här är ett efterlängtat dokument, som troligen väcker stort gensvar, även utomlands och som bör bli ett stort stöd för Stramas arbete. Genomgången visar att det finns evidens för endosprofylax vid många typer av ingrepp där man ofta gett förlängd profylax. Jag hoppas genomgången ska leda till en debatt om behandlingslängden och även vid vilka tillstånd profylax ska ges.

Stramastödda diagnos-receptstudier på sjukhus har tidigare visat brister i behandlingen av lunginflammation, urinvägsinfektioner hos kvinnor och kirurgiprofylax.

Saknas evidens för vissa ingrepp

Det saknas vetenskapligt underlag för att använda antibiotika i förebyggande syfte vid vissa ingrepp: operation av bråck och på gallblåsa, artroskopi samt borttagning av tonsiller på patienter utan särskilda riskfaktorer liksom vid spiralinsättning.

SBU vill slå ett slag för registrering av infektioner efter kirurgiska ingrepp på alla opererande enheter. Dokumentation om värdet av antibiotikaprofylax skulle kunna användas för att höja vårdkvaliteten. Johan Struwe instämmer.

– Den bristande dokumentationen har varit ett stort problem. Strama och Smittskyddsinstitutet medverkar i Sveriges Kommuner och Landstings arbete för att införa it-stöd för registreringen, där utvecklingen äntligen börjar konkretiseras i ett nationellt projekt.

Endokardit efter munkirurgi

SBU-genomgången drar inga evidensgraderade slutsatser om risken för endokardit och indikation för profylax efter kirurgiska ingrepp i munhålan. Men patienter med inopererade hjärtklaffar och komplicerade medfödda hjärtfel, som riskerar ett allvarligare förlopp av en endokardit än andra, kan komma i fråga för profylax.

– Amerikanska hjärtföreningen och svenska infektionsläkarföreningen har kommit till samma slutsatser. Både deras och SBU:s kunskapsgenomgångar visar att vi bör verka mot ytterligare återhållsamhet vad gäller antibiotikaprofylax mot endokardit i samband med tandvård, säger Johan Struwe.

Evidens saknas för kostnadseffektiviteten av antibiotikaprofylax. Men ett fåtal empiriska studier och modellstudier som jämför antibiotikaprofylax mot inga antibiotika ger stöd för att den kan vara kostnadseffektiv.

David Finer

Källa:
 1. SBU Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården. Antibiotika före operation kan minskas utan att infektionerna ökar. Pressmeddelande 2010-08-18
 2. SBU Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården. Antibiokaprofylax vid kirurgiska ingrepp. SBU:s sammanfattningar och slutsatser

Senast ändrad