Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Socialstyrelsens reviderade indikatorer för äldres läkemedelsanvändning nu färdiga

Socialstyrelsens reviderade indikatorer för äldres läkemedelsanvändning nu färdiga

Publicerat 2010-08-04

Socialstyrelsens nu reviderade indikatorer för äldres läkemedelsanvändning kan fungera både som stöd till den enskilde förskrivaren och som uppföljningsinstrument.

2004 publicerade Socialstyrelsen ett första förslag till indikatorer för utvärdering av läkemedelsanvändningens kvalitet hos äldre.

Bakgrund till indikatorerna

Bakgrunden var bland annat den ökade läkemedelsanvändningen hos äldre de senaste 20 åren med risk för biverkningar och interaktioner samt studier som påvisat potentiellt olämplig behandling med bland annat antipsykotiska läkemedel, läkemedel med antikolinerga effekter samt långverkande lugnande medel och sömnmedel.

2008 beslöts att revidera indikatorerna för att bättre passa dagens rekommendationer och praxis, ett arbete som alltså nu är färdigt.

Indelning och målgrupper

Indikatorerna är indelade i läkemedels- respektive diagnosspecifika dito och riktar sig i första hand till vårdens huvudmän samt deras företrädare såsom läkemedelskommittéer, medicinskt ansvariga samt verksamhetsansvariga. De diagnosspecifika beskriver förekomst av rationell, irrationell och olämplig/riskfylld läkemedelsanvändning vid 11 av de vanligaste diagnoserna hos äldre. Ett nytt avsnitt om läkemedelsbehandling vid smärta har också tagits fram till de diagnosspecifika.

I första hand speglar indikatorerna kvaliteten på gruppnivå, vilket innebär att en ”olämplig” behandling ändå kan vara motiverad i det enskilda fallet, och tvärtom.

För varje indikator anges ett mål, uttryckt i termer av en önskvärd ”riktning”, snarare än i ett exakt mått. Motivet är att indikatorerna ska kunna användas på individnivå samt att det inte finns någon självklar ”bästa nivå” för de flesta av indikatorerna.

David Finer

Senast ändrad