Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Uppdaterat regionalt vårdprogram för suicidnära patienter

Uppdaterat regionalt vårdprogram för suicidnära patienter

Publicerat 2010-06-07

Det finns en underdiagnostik av depression, alkoholproblem, ångest, personlighetsstörning och annan psykisk sjuklighet, som medför risk för suicid. Denna risk bör utvärderas på ett strukturerat sätt. Det framhålls i ett uppdaterat regionalt vårdprogram för suicidnära patienter.

Det medicinska programarbetet inom Medicinskt Kunskapscentrum har publicerat en uppdaterad version av det regionala vårdprogrammet för suicidnära patienter från 2002. Det har tagits fram inom specialitetsrådet i psykiatri av en arbetsgrupp under ledning av Bo Runeson och antogs av Stockholms medicinska råd i december 2009.

Nollvision

Stockholms läns landsting har en nollvision för suicid. Socialstyrelsen har påpekat att rutinerna för vård av suicidnära patienter behöver ses över. Vården har också efterfrågat användbara hjälpmedel i bedömning och vård av suicidnära patienter.

Med suicidnära patienter menas sådana som gjort suicidförsök under det senaste året, har allvarliga suicidtankar och befaras göra suicidförsök den närmaste tiden eller annars på grund av omständigheterna bedöms vara i farozonen.

Vårdprogrammet innehåller riktlinjer och rekommendationer för kunskapsbaserad och likvärdig vård. Det tydliggör också hur suicidnära patienter får omedelbar hjälp, föreslår åtgärder som minimerar att patienter begår suicid i vården samt beskriver hur ett korrekt omhändertagande ska vara genom hela vårdkedjan och hur anhörigstödet kan ske.

Läkemedel berörs på flera ställen i vårdprogrammet. Bland annat framhålls att nya antidepressiva läkemedel torde förklara den kraftiga minskningen av antalet suicid de senaste 25 åren, också om detta inte kan fastställas definitivt.

Målgrupper

Huvudmottagare av programmet är all personal inom psykiatri, beroendevård och primärvård i Stockholms läns landsting. Kompletterande webbaserade hjälpmedel för bedömning och behandling kan behövas som stöd för införandet.

Särskilda intressenter är verksamhetschefer och ledningsgruppen för Centrum för psykiatriforskning. Programmet ska även kunna användas av beställare och politiker och kunna läsas av patientorganisationer, patienter och anhöriga.

Barn- och ungdomspsykiatriska aspekter berörs inte i vårdprogrammet, därför att vårdkedjan där ser annorlunda ut och kräver annan expertis. Inte heller omfattas samhällsmedicinska aspekter.

David Finer

Källa:
  1. Regionalt vårdprogram - Suicidnära patienter

Senast ändrad