Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Vassare kvalitetsuppföljning av förskrivning på recept

Vassare kvalitetsuppföljning av förskrivning på recept

Publicerat 2010-06-01

Enligt beslut i Riksdagen kommer Stockholms läns landsting att få tillgång till individdata om köp av läkemedel mot recept. Patientens identitet blir krypterad och kommer inte att kunna utläsas. Personuppgifterna i dagens läkemedelsstatistik inkluderar enbart ålder, kön och bostadsort. I och med beslutet blir det möjligt för vårdgivaren att rutinmässigt få mer nyanserad uppföljning av förskrivningen än vad som idag är möjligt. Bland annat kommer det att via landstingets uppföljningsportal gå att se hur många personer som hämtat ut respektive läkemedel.

Statistiken kommer också att visa i vilken grad rekommenderade förstahandsmedel sätts in i första hand. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har till exempel föreskrivit om att läkemedelssubvention endast ska utgå för ARB om de aktuella förstahandsmedlen ACE-hämmare tidigare har prövats. Följsamheten till detta och liknande beslut kommer nu att kunna följas upp per vårdgivare. Det blir också möjligt att se hur olika läkemedel kombineras liksom hur patienternas utköpsföljsamhet ser ut över tid. Tidigare har detta endast kunnat följas upp på länsnivå och endast via Socialstyrelsen.

Det blir ännu fler möjligheter till kvalitetsuppföljning när SLL får koppla individdata över uthämtade läkemedel till andra registeruppgifter såsom diagnoser eller labdata. Då blir det möjligt att till exempel se i vilken utsträckning patienter som vårdats för hjärtinfarkt får rekommenderade förstahandsmedel som sekundärprevention.

Innan ny individbaserad läkemedelsstatistik för SLL publiceras, krävs att landstinget har fått försäljningsdata för en period av minst sex månader från det att riksdagsbeslutet träder i kraft den 1 juli. Därför kommer uppföljningen av nya kvalitetsindikatorer för läkemedels-förskrivning inom SLL att dröja till efter årsskiftet. Den utökade läkemedelsstatistiken kommer i Uppföljningsportalen för vårdgivare som enklast nås via Janusinfo.se.

Exempel på individbaserad läkemedelsstatistik: Andel patienter per region/län som nyinsatts på ARB och som provat ACE-hämmare under föregående 24 -månadersperiod. Källa: Socialstyrelsens Läkemedelsregister.

Läkemedelsstatistik
Medicinskt Kunskapscentrum

Källa:
  1. Bättre uppföljning av hur läkemedel skrivs ut (SoU23). Riksdagens beslut i korthet 2010-05-26.

Senast ändrad