Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Allmänläkare tycker de får för mycket läkemedelsinformation från industrin

Allmänläkare tycker de får för mycket läkemedelsinformation från industrin

Publicerat 2011-12-21

Omkring 85 procent av allmänläkare tycker att de får för mycket information från tillverkarna. Men männen tycker mycket mer om industrins information än kvinnorna och äldre allmänläkare mer än yngre enligt en enkätundersökning bland allmänläkare år 2004.

Studien, som omfattade 368 allmänläkare vid 97 vårdcentraler i södra Sverige och Stockholm, publiceras i BMC Health Services Research. Författarna är allmänläkare och forskare vid universiteten i Göteborg respektive Örebro samt vid utvecklingsenheten, Älvsborgs landsting i Borås.

Endast 8 av samtliga 29 inbjudna läkemedelskommittéer valde att inbjuda läkarna att svara, men författarna anser ändå att resultaten är representativa för hela landet.

Syftet med studien var att undersöka läkarnas attityder till producentobunden läkemedelsinformation från samhällsaktörer som myndigheter och läkemedelskommittéer respektive läkemedelsreklam från företagen. I förlängningen var avsikten att allmänläkarna skulle kunna få mer evidensbaserat material från alla aktörer.

För mycket information

Omkring 85 procent av läkarna tyckte att de fick för mycket information från tillverkarna. De ansåg vidare att den producentobundna informationen var användbar och av hög kvalitet. Myndigheternas roll var att förbättra allmänläkarnas kunskaper, medan industrins uppgift var att främja läkemedelsförsäljningen, ansåg de flesta läkare.

Kvinnliga allmänläkare värderade den producentobundna läkemedelsinformationen mycket högre än manliga kolleger, ungefär dubbelt så högt. Genomgående var manliga allmänläkare å andra sidan mer positiva till industrins information. Fynden bör utforskas mer, skriver författarna, särskilt som andra studier visat på köns- och genusskillnader vad gäller förskrivningsmönster, att kvinnliga läkare var mer engagerade och ägnade längre tid åt patienterna.

Den aktuella studien visade också på intressanta åldersskillnader mellan läkarna. Äldre allmänläkare med längre erfarenhet var mer positivt inställda till industrins information än yngre.

Likheter inom vårdcentralerna

I allmänhet var skillnaderna mellan attityderna hos allmänläkare i olika geografiska områden större än skillnaderna mellan läkare inom samma vårdcentraler. Uttryckt på ett annat sätt observerades en stor samstämmighet mellan läkare vid samma vårdcentraler, oberoende av var i landet de arbetade. Samstämmigheten gällde i synnerhet i vilken utsträckning man upplevde industrins information som värdefull eller inte.

David Finer

Källa:
  1. Skoglund I, Björkelund C, Mehlig K, Gunnarsson R, Möller M. . GPs' opinions of public and industrial information regarding drugs: a cross-sectional study. BMC Health Serv Res. 2011 Aug 25;11:204. BMC Health Serv Res. 2011 Aug 25;11:204. PubMed

Senast ändrad