Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Bättre läkemedelsanvändning bland demenssjuka genom tidiga insatser

Bättre läkemedelsanvändning bland demenssjuka genom tidiga insatser

Publicerat 2011-07-18

Tidig upptäckt och behandling av demens 2000-2005 inom primärhälsovården i Kalmar län minskade äldres användning av psykofarmaka, särskilt neuroleptika. Det är intressanta resultat, som visar att ett demensprogram indirekt förbättrar äldres läkemedelsanvändning, säger docent Johan Fastbom, Äldrecentrum i Stockholm.

1998 införde Kalmar kommun ett program för att ta hand om dementa. Team inom primär- och specialistsjukvård samt kommunal äldreomsorg samarbetade kring tidig diagnos, uppföljning och behandling.

Totalt identifierades 1294 patienter med kognitiv funktionssnedsättning, motsvarande 10 procent av alla 65-åringar och nästan 15 procent av alla 75-åringar i kommunen.

Tydlig förbättring

En retrospektiv studie av läkemedelsanvändningen i Kalmar och i hela riket 2000-2005 visar en tydlig förbättring i interventionsområdet under studieperioden.

Användningen av läkemedel mot demens, främst kolinesterashämmare, ökade med 289 procent mot 142 procent för landet som helhet. Andelen demensläkemedel förskrivna av allmänläkare ökade från 42 procent till 86 procent, medan andel specialistförskrivna demensmedel låg kvar på samma nivå.

Försäljningen av sömnmedel sjönk däremot med 22 procent och bensodiazepinförsäljningen med 15 procent. Den mest påtagliga minskningen sågs för neuroleptika (antipsykotiska läkemedel) vars försäljning år 2005 var 30 procent lägre i Kalmar än i landet i stort.

Intressanta resultat

Studien presenteras i tidskriften Scandinavian Journal of Primary Health Care. En av artikelförfattarna är docent Johan Fastbom, som forskar och undervisar vid Aging Research Center (ARC, Äldrecentrum), Karolinska Institutet och är Socialstyrelsens expert på geriatrisk farmakologi.

- Resultaten är intressanta. Genom att organisera diagnostik, behandling och omvårdnad av äldre med demenssjukdom verkar man kunna indirekt förbättra deras läkemedelsanvändning. Det gäller framförallt neuroleptika, vars överanvändning utgjort en av de största kvalitetsbristerna inom äldrevården.

- Det tycks inte vara någon speciell del av programmet som åstadkommit detta utan det är sannolikt ett resultat av ett bättre omhändertagande. Detta kan dels ha gjort att äldre demenssjuka mått bättre och haft färre beteendemässiga symtom, dels inneburit att läkaren är mer återhållsam med att behandla sådana symtom med psykofarmaka, säger docent Johan Fastbom.

David Finer

Källa:
  1. Jedenius E, Johnell K, Fastbom J, Str Mqvist J, Winblad B, Andreasen N. Dementia management programme in a community setting and the use of psychotropic drugs in the elderly population. Scand J Prim Health Care. 2011 Jul 11. [Epub ahead of print] Pubmed

Senast ändrad