Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Dabigatran likvärdig med warfarin enligt SBU

Dabigatran likvärdig med warfarin enligt SBU

Publicerat 2011-05-11

Dabigatran och warfarin är likvärdiga vid förmaksflimmer och ökad risk för stroke enligt en expertrapport [1] från SBU Alert. Förutsättningen är att warfarinbehandlingen är väl inställd.

Expertgruppens samlade bedömning visar inte att dabigatranbehandling är bättre än warfarinbehandling vid förmaksflimmer och ökad risk för stroke. Om warfarinbehandlingen styrs väl, finns ingen viktig skillnad mellan medlen, varken för stroke och blodpropp av annat slag eller för allvarlig blödning totalt sett eller död oavsett orsak.

Fler antikoagulantia på väg

I expertgruppen har bland andra ingått docent Gerd Lärfars, verksamhetschef, Verksamhetsområde internmedicin, Södersjukhuset, Stockholm och ordförande i expertrådet för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel.

– Dabigatran är den första i raden av flera nya antikoagulantia som kommer att introduceras under de närmaste åren. Läkemedlet är ett intressant alternativ till warfarin för vissa patientgrupper. Det finns både fördelar och nackdelar med denna behandling jämfört med warfarin, exempelvis både vad det gäller behov av och möjlighet till monitorering och avsaknad av antidot.

– Det är därför väldigt viktigt att samla mer kunskap om läkemedlet genom att införandet sker på ett strukturerat sätt, med tydliga riktlinjer kring behandling och kvalitetsuppföljning, säger Gerd Lärfars.

Lägre risk för hjärnblödning

Däremot tycks den specifika risken för hjärnblödning vara lägre med dabigatran än med warfarin, även om behandlingen med warfarin styrs väl, men detta måste ställas mot möjliga risker med dabigatran.

En skillnad mellan dabigatran och warfarin är vilken typ av biverkan och blödning som kan uppstå under behandlingen.

Individuella skillnader där balansen mellan risk och nytta är bättre för dabigatran än för warfarin finns antagligen också. Det kan till exempel gälla patienter som har prövat warfarin och hos vilka dosen inte kunnat ställas in väl. För patienter där warfarinbehandling redan från början bedöms vara kontraindicerad, saknas underlag för att avgöra nytta och risk med dabigatran.

Ny analys av RE-LY-studien

Rapporten bygger främst på den så kallade RE-LY-studien [2]. En ny analys av studien har publicerats i vilken resultaten jämförs för fyra kategorier av behandlingsenheter där warfarinbehandlingen har styrts olika väl [3]. Expertrapporten har framför allt utgått från studieresultaten hos de centra som hade den bästa styrningen av warfarinbehandlingen.

Slutsatserna bygger på att warfarinbehandlingen fortsatt styrs på ett högkvalitativt sätt, där uppföljning och kontroll av kvaliteten är av stor betydelse.

Rapporten från SBU Alert

Rapporten är utgiven av SBU Alert, ett system för att identifiera och tidigt bedöma nya metoder. Systemet drivs av SBU i samverkan med Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

David Finer

Källa:
  1. SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering). Dabigatran för att förebygga stroke vid förmaksflimmer. SBU Alert-rapport nr 2011-04. 110504.
  2. RE-LY-studien. Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, Eikelboom J, Oldgren J, Parekh A, et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2009;361(12): 1139-51.
  3. Wallentin L, Yusuf S, Ezekowitz MD, Alings M, Flather M, Franzosi MG et al. Efficacy and safety of dabigatran compared with warfarin at different levels of international normalised ratio control for stroke prevention in atrial fibrillation: an analysis of the RE-LY trial. Lancet. 2010 Sep 18;376(9745):975-83. PubMed

Senast ändrad