Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Förskrivningsrätten för barnmorskor utökas

Förskrivningsrätten för barnmorskor utökas

Publicerat 2011-10-31

I mitten av november börjar flera ändringar i Läkemedelsverkets receptföreskrifter att gälla. Bland annat ska det bli tillåtet att iterera recept på narkotiska läkemedel förteckning II och III, och förskrivare ska vid pandemier få lämna ut läkemedel för hela behandlingstiden. Barnmorskor får också förskriva fler läkemedel.

En av ändringarna, som träder i kraft den 16 november, är att barnmorskor nu får förskriva Doxycyklin, men endast vid klamydiainfektion som är verifierad. Med verifierad menas att infektionen ska bekräftas med till exempel ett laboratorietest. Barnmorskor kommer även att kunna förskriva akutpreventivmedlet Ulipristal, ett akutpreventivmedel för användning inom fem dygn efter oskyddat samlag eller efter misslyckad preventivmedelsanvändning.

Direkt utlämning ska minska smittospridning

Vid en pandemi är det direkt olämpligt att sjuka patienter går till apotek och för smittan vidare. Med de nya föreskrifterna kan förskrivaren därför vid en pandemi lämna ut antibiotika för hela behandlingstiden. Samtidigt kan förskrivaren även lämna ut till exempel läkemedel mot värk och feber eller vad som kan behövas. En förutsättning för detta är att sjukdomen finns angiven i bilaga 1 till smittskyddslagen.

Förskrivaren har fortfarande möjlighet att lämna ut en mindre mängd läkemedel, så kallad jourdos till patienten, tills dess att patienten kan besöka ett apotek. Detta gäller även vid behandling av sjukdomar som inte finns upptagna i bilagan till smittskyddslagen.

Förvara recept på särskilt apotek

Det har sedan tidigare funnits behov av att apotek förvarar en patients recept på apoteket, exempelvis när missbruksrisk föreligger eller om patienten av andra skäl inte själv antas kunna hantera sina recept på ett säkert sätt. Men den nya regleringen möjliggör för förskrivarna att ge anvisningar till apoteken om att recept (elektroniskt eller i pappersformat) ska förvaras på apoteket.

Om förskrivaren angett på receptet att det ska förvaras på ett särskilt apotek, får endast detta apotek expediera läkemedlet. Patienten kan dock fortfarande styra över om receptet ska förvaras i pappersformat eller elektroniskt på apoteket, men han/hon har inte rätt att få ut det i handen.

En annan förändring är att det nu går att iterera recept på narkotiska läkemedel förteckning II och III, under förutsättning att förskrivaren uppger att receptet ska förvaras på ett särskilt angivet apotek.

Läkemedel som innehåller narkotika kommer dock inte längre få rekvireras via telefon, just denna ändring kommer att träda ikraft den 1 maj 2012.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Ändringar i receptföreskrifterna i november. Nyhet 2011-10-31

Senast ändrad