Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Fyrafaldigt ökad narkolepsirisk för unga som vaccinerats med Pandemrix

Fyrafaldigt ökad narkolepsirisk för unga som vaccinerats med Pandemrix

Publicerat 2011-03-31

En svensk registerstudie tyder på att risken för barn och ungdomar att insjukna i narkolepsi kan vara fyra gånger högre hos barn och ungdomar (under 20 år) som vaccinerats med Pandemrix jämfört med ovaccinerade. Resultatet är i linje med vad som setts i en liknande finsk studie. I majoriteten av fallen har insjuknande skett inom tre månader efter vaccination. Risken att insjukna bedöms vara mycket liten när ett år eller mer tid har passerat.

En svensk studie visar nu en fyrafaldigt ökad risk för barn och ungdomar som vaccinerats med Pandemrix att insjukna i narkolepsi jämfört med ovaccinerade (4,06 fall på 100 000 personår hos vaccinerade jämfört med 0,97 fall på 100 000 personår hos ovaccinerade) [1]. Detta innebär att cirka tre fall av narkolepsi per 100 000 vaccinerade barn/ungdomar skulle kunna sättas i samband med vaccinationen. Ingen riskökning sågs hos vuxna.

I studien, som genomförts i samarbete med Läkemedelsverket och Karolinska Institutet, har alla fall av diagnostiserad narkolepsi som rapporterats i sjukvårdsregionerna Skåne och Västra Götaland samt landstingen i Östergötland och Stockholms län mellan den 1 oktober 2009 och den 31 december 2010, kopplats till information från vaccinationsregister där det framgår om individen vaccinerats eller inte. De fyra områdena har tillsammans en befolkning på cirka 5,3 miljoner, det vill säga omkring 57 procent av Sveriges befolkning. Vaccinationstäckningen i områdena var i genomsnitt 67 procent för barn och ungdomar yngre än 20 år och 51 procent för vuxna.

Osäkerhet kring riskökningens storlek

Det råder dock viss osäkerhet kring riskökningens storlek. Studien tar till exempel inte hänsyn till om individer med ökad risk för att drabbas av narkolepsi också i större omfattning vaccinerats jämfört med individer utan riskfaktorer. Men att motsvarande riskökning inte ses hos vuxna talar emot att det finns betydelsefulla skillnader i riskfaktorer mellan grupperna, konstaterar Läkemedelsverket. Myndighetens bedömning är att även om den uppskattade riskens storlek kan förändras efter ytterligare analyser, är det inte sannolikt att skillnaden i risk helt kommer att suddas ut.

De svenska resultaten är i linje med de resultat som nyligen rapporterats från Finland. I den finska studien sågs en niofaldig riskökning för narkolepsi hos barn och ungdomar under 20 år [2]. När de finska studieresultaten tillkännagavs, och mot bakgrund av att risken för att insjukna i H1N1-influensa nu är mycket liten, gjorde Läkemedelsverket bedömningen att vaccination av barn och ungdomar med Pandemrix för närvarande inte bör ske. Denna uppfattning har nu ytterligare stärkts av de svenska studieresultaten.

81 svenska biverkningsrapporter

Totalt har Läkemedelsverket fram till den 25 mars 2011 fått in 81 biverkningsrapporter från sjukvården där ett samband misstänks mellan narkolepsi och vaccination med Pandemrix. Av sjukdomsbeskrivningarna framgår att majoriteten av dessa fall insjuknade under en tremånadersperiod runt årsskiftet 2009/2010. Några enstaka har fått sina första symtom efter februari månad 2010. I den finska registerstudien, där sjukdomsdebut från första symtom var tiden mellan vaccination och symtom i medeltal 2­–3 månader.

I den svenska registerstudien har de allra flesta fått diagnosen narkolepsi inom 8 månader. Risken att insjukna i narkolepsi som kan relateras till Pandemrix, bedöms som mycket liten 12 månader eller mer efter vaccinationen, konstaterar Läkemedelsverket [3].

Resultaten för olika vaccinerna jämförs

Utredningen fortsätter nu och del i arbetet är en pågående kartläggning av samtliga nya svenska fall av narkolepsi som inträffat år 2009–2010 som sker med hjälp av journaldata och expertbedömningar.

I ytterligare en studie, som genomförs av Karolinska Institutet, och som sker gemensamt med åtta andra länder inom EU, kommer fall med narkolepsi att jämföras med friska kontrollpersoner. Avsikten är även med denna studie att studera om vaccination med Pandemrix ensamt påverkar risken eller om riskökningen sker i samverkan med andra faktorer såsom influensainfektion vid eller strax efter vaccinationen. I det europeiska samarbetet kan resultaten för de tre olika vaccinerna mot H1N1 som använts i Europa jämföras.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Svensk registerstudie av narkolepsifall stärker misstänkt samband med Pandemrix hos barn och ungdomar. Nyhet 2011-03-29
  2. Läkemedelsverket. Finsk utredning av narkolepsifall stärker misstanke om samband med vaccination. Nyhet 2011-02-01
  3. Läkemedelsverket. Liten risk att insjukna i narkolepsi relaterad till Pandemrix 12 månader efter vaccination. Nyhet 2011-03-29

Senast ändrad