Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Läkemedelsgenomgång teamarbete som sjuksköterskan gärna kan leda

Läkemedelsgenomgång teamarbete som sjuksköterskan gärna kan leda

Publicerat 2011-10-26

Läkemedelsgenomgångar är ett teamarbete, som sjuksköterskan kan leda. Det säger Monica Bergqvist, disputerad sjuksköterska, som visat att sjuksköterskeledda genomgångar kunde avslöja tidigare okända läkemedelsproblem.

Monica Bergqvist hade 25 års yrkeserfarenhet när hon förra året disputerade vid Karolinska Institutet på en doktorsavhandling om sjuksköterskans roll och ansvar vid läkemedelsproblem, särskilt hos äldre.

Såg ingen skillnad

I avhandlingen ingick fem delarbeten. En studie undersökte om läkemedelsgenomgångar som gjordes av en klinisk farmakolog och en sjuksköterska påverkade parametrarna återinläggning och/eller död hos inlagda patienter.

Bland 150 patienter hittades 299 läkemedelsfel, som resulterade i läkarråd, men vid en jämförelse med en lika stor kontrollgrupp sågs ingen skillnad i de studerade parametrarna. I en annan delstudie, där sjuksköterskan samarbetade med den patientansvarige läkaren på avdelningen, fick man ett liknande resultat.

Hittade nya problem

- Jag kunde inte visa att patienterna vi gjort genomgångar på blev bättre vad gällde återinläggning och död, kanske för att vi hade för få patienter och för dålig statistisk ”power”. Men genom att införa ett strukturerat arbetssätt, hittade vi nya läkemedelsproblem som illamående, sömnproblem, yrsel, som den vanliga vården inte upptäckt.

– En del var rena biverkningar på grund av för höga doser läkemedel i kombination med dålig njurfunktion.Vi skattade symtom och tittade närmare på njurfunktionen som kreatininclearance, ett bättre mått på GFR än det serumkreatininprov som vanligen används. Då såg vi direkt olämpliga patient-läkemedelskombinationer. Och jag kunde visa att sjuksköterskor klarade av att göra detta, säger Monica Bergqvist.

Effektiv endagsutbildning

I ytterligare en delstudie fick 15 sjuksköterskor leda strukturerade läkemedelsgenomgångar efter en endagsutbildning i klinisk farmakologi. Därefter kunde de peka ut 59 kliniskt relevanta läkemedelsproblem hos 80 patienter, som den vanliga vården missat, varav 39 problem medförde dosminiskning eller utsättning.

– Ingen är så nära patienten som sjuksköterskan. Därför har vi lättare för att upptäcka störningar i patientens livsföring som möjligen kan vara läkemedelsrelaterade. Men kliniska farmakologer behövs också som konsulter, liksom läkare och apotekare. Det är ett teamarbete, men inte alltid i första skedet. Det nya med mitt sätt att arbeta är att sjuksköterskan skulle leda arbetet, samla in bakgrundsfakta om patienten och hålla i trådarna.

Läkarna blev glada

Idag delar Monica Bergquist sin tid mellan sjuksköterskeutbildning på Karolinska Institutet, och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Hur har hennes resultat bemötts av kollegerna?

– Läkarna blev bara tacksamma och glada. Det kan finnas ett visst motstånd bland sjuksköterskor som ser läkemedelsgenomgångar som ytterligare en pålaga i en redan stressad arbetssituation. Det har jag full förståelse för. Ledningen måste avsätta tid för den här typen av arbete. Om det inte verkar finnas tid, så får man väl ta bort något annat som sjuksköterskor gör för mycket av, administrativa sysslor, till exempel. Vi måste också prioritera vilka patienter som har störst nytta av en läkemedelsgenomgång, säger Monica Bergqvist.

David Finer

Källa:
  1. Monica Bergqvist. Drug-related problems. Nurses’ role and responsibilities. Doktorsavhandling. Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. 2010

Senast ändrad