Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

 • Start
 • / Nyheter
 • / Nya nationella läkemedelsstrategin klar

Nya nationella läkemedelsstrategin klar

Publicerat 2011-08-26

Regeringen offentliggjorde i dag den nya nationella läkemedelsstrategin. Prioriterade områden är bland andra att möjliggöra generisk förskrivning, förbättra införandet av nya läkemedel och minska läkemedels påverkan på miljön.

Strategin har tagits fram tillsammans med berörda myndigheter, Sveriges kommuner och landsting, läkemedelsindustrin, läkarprofessionen och apoteksbranschen.

– Vi är nöjda med att vi är överens om denna ambitiösa strategi som gör att vi nu kan arbeta med helheten, säger Anders Knape, ordförande, Sveriges kommuner och landsting, i ett pressmeddelande.

Strategin innehåller fem långsiktiga mål som alla utgår från de utmaningar som Sverige står inför på läkemedelsområdet. De fem målen är:

* Medicinska resultat och patientsäkerhet i världsklass
* Jämlik vård
* Kostnadseffektiv läkemedelsanvändning
* Attraktivitet inom innovation av produkter och tjänster
* Minimal miljöpåverkan

Sju områden där insatser behövs för att nå strategins mål har specificerats. Det handlar om att:

 • lägga grunden för generisk förskrivning genom nationellt samordnade IT-stöd
 • öka samsyn och förståelse för ordinerad behandling
 • utveckla kunskap om och riktlinjer för läkemedel och läkemedelsanvändning för de patientgrupper där detta är mest eftersatt
 • verka för att minska utveckling och spridning av antibiotikaresistens
 • utveckla långsiktigt hållbar prissättnings-, prioriterings- och finansieringsmodell för samtliga läkemedel
 • upprätta en process för ordnat och effektivt införande samt utöka uppföljning av läkemedels användning och effekter
 • minska läkemedels påverkan på miljön lokalt och globalt

Till varje insatsområde finns ett antal projekt samlade i en handlingsplan med ansvariga aktörer. Exempelvis får Socialdepartementet huvudansvaret för att förbättra uppföljning av läkemedelsdosering och för att utreda om miljöaspekter bör beaktas vid subvention av läkemedel.

På Sveriges kommuner och landstings bord hamnar till exempel att utarbeta rutiner för att landsting, i undantagsfall, ska kunna tillhandahålla läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen till en avgränsad patientgrupp där behandlingen är tydligt kostnadseffektiv.

Landstingen åläggs bland annat att utveckla de lokala Stramagrupperna och att införa prestationsbaserad ersättning för minskad antibiotikaförskrivning genom ökad följsamhet till behandlingsrekommendationer.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska, som ett försök, utvärdera utvalda slutenvårdsläkemedel.

Läkemedelsverket får samordningsansvaret i strategin vilket innebär att verket ska samordna alla projekt som drivs av andra myndigheter och aktörer. Läkemedelsverket ska också följa upp projekten och återrapportera resultaten till regeringen och ansvara för kommunikationen till aktörer inom läkemedelsområdet, sjukvården och allmänheten.

Jenny Stenbacka

Källa:
 1. Socialdepartementet. Nationell läkemedelsstrategi S2011.029. Promemoria 2011-08-26
 2. Socialdepartementet. Ny strategi för bättre läkemedelsanvändning. Pressmeddelande 2011-08-26
 3. Läkemedelsverket. Läkemedelsverket får samordningsansvaret för Nationella läkemedelsstrategin. Nyhet 2011-08-26

Senast ändrad