Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Nya rön kring svininfluensan, Pandemrix och narkolepsi

Nya rön kring svininfluensan, Pandemrix och narkolepsi

Publicerat 2011-09-02

Finska socialstyrelsen THL bekräftar tidigare resultat om en ökad risk för narkolepsi hos barn och ungdomar som vaccinerats med Pandemrix jämfört med ovaccinerade. Forskning pågår om eventuella samverkansfaktorer och om orsaksmekanismer. En Stanfordstudie på kinesiska patienter finner en korrelation mellan narkolepsi och själva influensan snarare än med vaccinet.

Slutresultaten från den finska registerstudien bekräftar de preliminära finska resultaten från januari 2011 samt resultaten i svenska register- respektive fallinventeringsstudier.

Förhöjd risk

Risken var 13 gånger förhöjd i den finska studien, vilket motsvarar 6 nya fall av narkolepsi per 100 000 vaccinerade. Detta är något högre än i de svenska studierna med 4-7 gånger förhöjd risk, motsvarande 3-4 nya fall av narkolepsi per 100 000 vaccinerade. Skillnaderna kan möjligen delvis förklaras av olikheter i studiernas uppläggning.

I THL:s pressmeddelade konstateras att alla fallen av pandemrixassocierad narkolepsi har observerats hos personer med genetiskt betingad risk att insjukna i narkolepsi, som därför betraktas som en immunmedierad sjukdom.

Adjuvanskoppling utreds

I finska THL:s undersökningar har antikroppar som binder sig till vaccinets AS03-adjuvans observerats hos ungefär en fjärdedel av patienterna. Läkemedelsverket avstår från att kommentera dessa uppgifter med hänvisning till att det vetenskapliga underlaget precis har presenterats. THL konstaterar att betydelsen av denna preliminära observation ytterligare kommer att utredas i de fortsatta undersökningarna.

THL avfärdar också att svininfluensainfektionen i sig skulle ha någon betydande roll eller samverkan med Pandemrix-vaccinet vid uppkomsten av narkolepsi. De undersökningar som gjorts beträffande virusantikropparna tyder på att mindre än 10 procent av de barn och unga som insjuknat i narkolepsi hade haft en svininfluensainfektion, skriver det finska institutet.

Annan bild

I dagarna publiceras en studie från Stanforduniversitet som ger en delvis annan bild. Enligt en studie publicerad i onlineversionen av Annals of Neurology tycktes narkolepsi följa årtidsvariationer för H1N1 och andra övre luftvägsinfektioner.

Den nya studien bygger på data från 906 patienter som diagnosticerades med narkolepsi i Beijing mellan september 1998 och februari 2011. Sjukdomen visade starka årstidsvariationer. Patienterna insjuknade oftast i april och minst i november med en topp i narkolepsifall fem till sju månader efter att förkylnings- eller H1N1- infektioner nått sin kulmen där.

Korrelation utan kausalitet

Vid sidan av aktuella rön antyder dessa resultat starkt att luftburna vinterförkylningsinfektioner som influenza A och /eller Streptococcus pyogenes kan utlösa narkolepsi, skriver Emmanuel Mignot och medarbetare enligt ett pressmeddelande. Studien visar inget orsak-verkansamband men väl en stark korrelation mellan sjukdomsdebuten och säsongsvariationerna, garderar de sig.

Forskarna fann inget samband mellan vaccination och narkolepsi bland de kinesiska patienterna. Endast omkring 6 procent av patienterna med narkolepsi kunde påminna sig att de vaccinerats.

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. . Finsk slutrapport bekräftar samband mellan vaccination med Pandemrix och narkolepsi bland barn och ungdomar. Nyhet 2011-09-01
  2. Institutet för hälsa och välfärd. Sambandet mellan Pandemrix och fallen av narkolepsi bland barn och unga har bekräftats 2011-09-01.
  3. EurekAlert. Stanford study draws connection between narcolepsy and influenza 2011-08-22.

Senast ändrad