Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Patientens personlighet påverkar följsamheten

Patientens personlighet påverkar följsamheten

Publicerat 2011-04-27

Skräddarsydd läkemedelsinformation till patienter med kroniska sjukdomar är ett tänkbart framtidsscenario, utifrån en ny studie från Sahlgrenska akademin om samband mellan personlighetsfaktorer och följsamhet som rapporteras i PloSOne.

Att många faktorer bestämmer patientens följsamhet är belagt genom decennier av forskning. Få studier har dock undersökt personlighetsfaktorers roll, och ingen tidigare studie har utgått från ett slumpmässigt patienturval.

Fokus på kroniker

Syftet med studien var särskilt att undersöka följsamheten bland lite äldre patienter med kroniska sjukdomar. Patienterna rekryterades genom att ett inbjudningsbrev skickades till 5000 slumpmässigt utvalda individer mellan 30-70 år i västra Sverige, varav 2000 svarade. Av dessa uppfyllde 749 personer urvalskriterierna.

De fick fylla i ett intervjuformulär med bland annat frågor om prevalens av kronisk sjukdom och hur de använde sin medicin. De fick också skatta sig själva vad gäller de fem personlighetsdragen: känslomässig instabilitet, utåtriktning, öppenhet, vänlighet och målmedvetenhet.

Icke-linjära samband

I flera fall var sambanden mellan personlighetsfaktorer och läkemedelsbeteende icke-linjära.

– I vår studie visade dessa icke-linjära samband exempelvis att personer som skattade högt på ”målmedvetenhet” rapporterade lägre följsamhet, vilket var tvärtemot det linjära sambandet. Ytterligare analyser visade, att de personer som skattade högt på ”målmedvetenhet” men hade lägre följsamhet samtidigt skattade högt på ”känslomässig instabilitet”, säger Malin Axelsson, som är legitimerad sjuksköterska och en av forskarna bakom studien.

Ett framtidsperspektiv är att patienten genom att fylla i ett intervjuformulär skulle kunna ge vården en möjlighet att sätta in mer individanpassade stöd- och/eller undervisningsåtgärder. På köpet skulle patienten själv bli mer medveten om sitt eget läkemedelsbeteende.

– Olika dominerande karaktärsdrag kan vara viktiga att ta hänsyn till i behandling av patienter med kroniska sjukdomar. Huruvida det är realistiskt eller inte att använda intervjuformulär för att diskutera följsamhet är inget vi har undersökt, men som vi ser det eventuellt ett sätt att försöka förbättra följsamhet till medicinering, säger Malin Axelsson.

David Finer

Källa:
  1. Malin Axelsson, Eva Brink, Jesper Lundgren, Jan Lötvall. The Influence of Personality Traits on Reported Adherence to Medication in Individuals with Chronic Disease: An Epidemiological Study in West Sweden. PLoS ONE 2011 6(3): e18241. doi:10.1371/journal.pone.0018241

Senast ändrad