Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Pioglitazon fortsatt värdefullt trots liten riskökning för urinblåsecancer uttalar EMA

Pioglitazon fortsatt värdefullt trots liten riskökning för urinblåsecancer uttalar EMA

Publicerat 2011-08-01

Läkemedel med pioglitazon utgör ett värdefullt behandlingsalternativ för vissa patienter med typ 2-diabetes, trots att substansen medför en liten ökad risk för urinblåsecancer. Det anser europeiska läkemedelsmyndigheten EMA efter en utredning.

Pioglitazon, ingår i Actos, Glustin, Competact och Tandemact är godkänt för behandling av diabetes mellitus typ II och verkar genom att öka känsligheten för insulin.

Resultat från nyligen tillgängliga epidemiologiska studier har påvisat en liten ökad risk för blåscancer (relativ risk ca 1,2), framförallt vid långtidsbehandling och hög kumulativ dos. En ökad risk också efter kort tids behandling kan dock inte helt uteslutas.

För den lilla gruppen patienter som får en god behandlingseffekt av pioglitazon, vilken inte uppnås med andra blodsockersänkande läkemedel, överväger nyttan den begränsade risken för urinblåsecancer, anser EMA:s expertgrupp CHMP.

Kartlägg riskfaktorer

Den ökade risken för urinblåsecancer kan minskas genom att inte förskriva pioglitazon till patienter som tidigare behandlats för eller nyligen fått diagnosen urinblåsecancer.

Före insättning av pioglitazon bör kända riskfaktorer för urinblåsecancer, såsom hög ålder, rökning, exponering för vissa kemikalier, joniserande strålning och vissa cytostatika kartläggas. Försiktighet skall iakttas vid initiering av behandling av äldre.

Utvärdera behandlingen

Behandlingens effekt utvärderas och omprövas efter ca 3-6 månader. Patienter som inte uppnår behandlingsmålet bör avsluta behandlingen med pioglitazon.

Patienter med blod i urinen bör utredas. Eventuell pågående behandling med pioglitazon bör avbrytas och patienten erbjudas annat alternativ. Patienter som behandlas längre tid med pioglitazon bör följas regelbundet.

Mer kunskap behövs om fenomenet, och tillverkaren har uppmanats göra fler studier kring risken.

I Sverige behandlas omkring 4 000 patienter med pioglitazon. Patienter som behandlas med pioglitazon rekommenderas att i samband med nästa planerade besök i sjukvården diskutera sin behandling. Patienter som noterar blod i urinen eller får smärtor och trängningar bör kontakta sjukvården för utredning.

David Finer

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Nya kontraindikationer och varningar för pioglitazon på grund av liten riskökning för urinblåsecancer. Nyhet 2011-07-22

Senast ändrad