Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Positiv remissmajoritet för förslag om höjt högkostnadsskydd

Positiv remissmajoritet för förslag om höjt högkostnadsskydd

Publicerat 2011-09-20

I budgetproposition föreslås högkostnadsskyddet för läkemedel höjas till 2 200 kronor från den 1 januari 2012. En ren indexreglering, skriver regeringen. Många remissinstanser tillstyrker förslaget, men några är kritiska.

I regeringens budgetproposition föreslås att högkostnadsskyddet för läkemedel med mera ska höjas från 1 800 kronor till 2 200 kronor under en tolvmånadersperiod. Beloppen inom högkostnadstrappan höjs proportionerligt lika mycket.

Ren uppdatering

Det innebär en ren uppdatering av nuvarande högkostnadstrappa. Antalet trappsteg och subventionsgraden behålls oförändrade, medan beloppen inom trappstegen ökar proportionerligt ungefär lika mycket. Det maximala läkemedelsvärdet ökar till 5 400 kronor jämfört med 4 300 kronor i dag.

I budgetförslaget föreslås också att högkostnadsskyddet för bland annat besök inom den öppna hälso- och sjukvården höjs från 900 kronor till 1 100 kronor. Höjningarna är en ren indexreglering i takt med prisbasbeloppet, framhålls i motiveringen.

Socialdepartementet har tagit fram en promemoria, som överensstämmer med regeringens förslag. De flesta remissinstanser tillstyrker förslaget, men några har invändningar. Den föreslagna ändringen i lagen om läkemedelsförmåner väntas träda i kraft den 1 januari 2012.

Svaga kan drabbas

Flera landsting vill ha ett system med årlig indexering. Socialstyrelsen och folkhälsoinstitutet varnar för att höjningarna kan leda till att svagare grupper avstår från vård och får sämre hälsa.

Några kommuner varnar för återverkningar på den kommunala ekonomin, och ett par instanser diskuterar behovet av kompensation till särskilt svaga grupper. Några landsting avstyrker förslaget, som de menar slår mot redan utsatta grupper, och efterlyser ytterligare konsekvensanalyser.

En del intresseorganisationer avstyrker förslaget med hänvisning till att beloppen redan är tillräckligt höga, alternativt att de slår mot redan svaga grupper, medan andra är för förslaget.

David Finer

Senast ändrad