Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sänkt maxdos för citalopram

Publicerat 2011-10-28

Citalopram kan ge QT-förlängning, i synnerhet vid höga doser. Ny rekommenderad maxdos av citalopram är därför 40 mg per dygn för vuxna och 20 mg per dygn för äldre och patienter med nedsatt leverfunktion.

Rekommendationer från de europeiska läkemedelsmyndigheterna:

  • Den maximala dosen är 40 mg per dygn, doser om 60 mg dagligen ska inte användas.
  • För äldre och patienter med nedsatt leverfunktion är den maximala dosen 20 mg dagligen.
  • Gradvis sänkning av doser över maxdos rekommenderas.
  • Citalopram ska inte ges samtidigt med andra läkemedel som kan ge QT-förlängning.
  • Citalopram ska inte användas till patienter med känd förlängning av QT-intervallet eller med medfött QT- syndrom.
  • Försiktighet tillråds för patienter med hög risk att utveckla Torsade de Pointes.

De nya rekommendationerna är en följd av att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s arbetsgrupp för farmakovigilans (PhVWP) har granskat en randomiserad dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie som studerat EKG-förändringar hos friska vuxna personer som fått citalopram i doser om 20-60 mg dagligen. Arbetsgruppen även gått igenom biverkningsrapporter med reaktioner relaterade till QT-förlängning.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Citalopram – sänkt maxdos rekommenderas. Nyhet 2011-10-27

Senast ändrad