Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Viktigt att screena utomlandsvårdade patienter för multiresistenta bakterier

Viktigt att screena utomlandsvårdade patienter för multiresistenta bakterier

Publicerat 2011-09-06

För första gången har nu ett fall karbapenemresistent Klebsiella pneumoniae, som producerade karbapenemas av OXA-48-typ, upptäcks i Sverige. Fyndet identifierades vid en screeningodling för multiresistenta bakterier som gjordes vid ankomsten till infektionskliniken i Malmö eftersom patienten hade vårdats i Rumänien.

Isolatet var multiresistent och skickades till Smittskyddsinstitutet för vidare karaktärisering av resistensmekanism. Det visade sig vara resistent mot nästan alla testade antibiotika: karbapenemer, cefalosporiner och penicilliner samt gentamicin och ciprofloxacin. Isolatet var också låggradigt resistent mot colistin, men känsligt för fosfomycin och amikacin.

Första fallet i Sverige

Fallet är sannolikt det första av ESBLCARBA av OXA-48-typ som påvisats i Sverige. ESBLCARBA är ett samlingsnamn för bakteriella enzymer som orsakar resistens mot i princip hela gruppen betalaktamer (penicilliner, cefalosporiner och karbapenemer). ESBLCARBA rapporteras i en allt snabbare takt från olika delar av världen och anses utgöra det största hotet vad gäller antibiotikaresistens.

Det är angeläget med snabb kommunikation från klinisk mikrobiologi till berörd vårdenhet respektive lokal hygienenhet vid fynd av Enterobacteriaceae med nedsatt känslighet för karbapenemer eftersom särskilda åtgärder för att motverka vårdrelaterad smittspridning måste initieras tidigt, även innan resistensmekanismen blivit känd, skriver nu Smittskyddsinstitutet i sitt informationsblad Epi-aktuellt.

Jenny Stenbacka

Källa:
  1. Smittskyddsinstitutet. Första fallet i Sverige av bakterie med globalt spridd resistensgen EPI-aktuellt, vol 10, nr 35 (1 september 2011)

Senast ändrad