Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

 • Start
 • / Nyheter
 • / Fysisk aktivitet på recept ökar inom Stockholms län

Fysisk aktivitet på recept ökar inom Stockholms län

Publicerat 2012-08-24

Under 2011 fick drygt 14 600 patienter i Stockholm fysisk aktivitet på recept (FaR), mer än en fördubbling jämfört med året innan.

Fysisk aktivitet på recept är en metod för att öka den fysiska aktivitetsnivån och minska stillasittande tid. Det finns stark evidens för att rådgivning till patienter om fysisk aktivitet leder till ökad fysisk aktivitetsnivå.

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande åtgärder rekommenderas att patienter som har en otillräcklig fysisk aktivitet bör erbjudas rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet eller stegräknare samt med särskild uppföljning.

Lever längre

En artikelserie i tidskriften The Lancet belyser problemet med fysisk inaktivitet. Närmare en tredjedel av jordens befolkning når inte ens minimirekommendationerna för fysisk aktivitet. Över fem miljoner dödsfall per år skulle teoretiskt kunna förebyggas, om fysiskt inaktiva ändrade sina beteendemönster.

En måttligt fysiskt aktiv person lever i genomsnitt 6–9 år längre än en fysiskt inaktiv person.

Förebygger sjukdomar

Fysisk aktivitet minskar risken för bland annat hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, fetma, vissa cancersjukdomar, benskörhet och fall samt olika former av psykisk ohälsa, till exempel demens och depression. Metoden fysisk aktivitet på recept kan användas både som primär, sekundär och tertiär prevention och i hälsofrämjande syfte.

Kostnaden för läkemedel mot till exempel högt blodtryck och typ 2-diabetes kan dessutom minska om läkemedelsbehandlingen kan undvikas eller skjutas upp på grund av ökande fysisk aktivitet.

Rekommendationen är att man bör vara fysiskt aktiv i minst 150 minuter per vecka på minst måttlig intensitetsnivå eller i minst 75 minuter per vecka på en hög intensitetsnivå. Helst uppdelat på flera olika dagar. Långa perioder av stillasittande bör också undvikas.

Tillgängligt stöd

På Centrum för allmänmedicin (Cefam) finns sjukgymnaster och läkare som kan erbjuda information, stöd och utbildning om FaR till alla vårdgivare inom landstinget. Även på sjukhusen och inom primärvården kan det finnas representanter för det hälsofrämjandet arbetet, som man kan kontakta. I de flesta journalsystem inom Stockholms läns landsting finns en receptblankett för fysisk aktivitet tillgänglig. Viss, Statens folkhälsoinstitut, Socialstyrelsen, Folkhälsoguiden, Cefam, Sjukgymnastförbundet, Svensk sjuksköterskeförening, och Svenska Läkaresällskapet erbjuder mer lättillgänglig information på nätet.

FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) är ett hjälpmedel när man ska förskriva fysisk aktivitet. Det finns också patientbroschyrer och väntrumsaffischer om FaR att beställa från Stockholms läns landsting. Socialstyrelsen och Hälsofrämjande vård-nätverket har patientbroschyrer om levnadsvanor. Statens folkhälsoinstitut har gett ut en lärobok om FaR, som kan beställas eller laddas ner från nätet.

Lär dig mer

På Cefam hålls en tvådagarskurs den 4–5 oktober, Kom igång med FaR, anmälan till Ann Nikolausson ann.nikolausson@regionstockholm.se. Den 8 november anordnas en kostnadsfri temadag om Fysisk aktivitet och FaR för barn och ungdomar.

Elin Jerremalm

Källa:
 1. Beställning av broschyrer eller väntrumsaffisch "Motion som medicin"
 2. Cefam (Centrum för allmänmedicin). Kom igång med fysisk aktivitet på recept
 3. Folkhälsoguiden. Fysisk aktivitet
 4. FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling). FYSS 2008
 5. Kohl HW 3rd, Craig CL, Lambert EV, Inoue S, Alkandari JR, Leetongin G, Kahlmeier S; Lancet Physical Activity Series Working Group. The pandemic of physical inactivity: global action for public health. Lancet. 2012;380(9838):294-305. Pubmed
 6. Nätverket Hälsofrämjande sjukvård. Patientbroschyrer om levnadsvanor
 7. Sjukgymnastförbundet. Sjukgymnasters samtal om levnadsvanor
 8. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011
 9. Socialstyrelsen. Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor – så kan hälso- och sjukvården stödja dig att ändra ohälsosamma levnadsvanor
 10. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Metoder för att främja fysisk aktivitet. Rapport 2007
 11. Statens folkhälsoinstitut. FaR – Fysisk aktivitet på recept
 12. Stockholms läns landsting. Rekordökning av fysisk aktivitet på recept. Nyhet 2012-06-19
 13. Stockholms läns landsting. Viss. FaR - Fysisk aktivitet på recept i Stockholms läns landsting
 14. Svensk sjuksköterskeförening. Sjuksköterskors samtal om levnadsvanor
 15. Svenska Läkaresällskapet. Läkares samtal om levnadsvanor

Senast ändrad