Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Insulinpumpar ut ur högkostnadsskyddet

Publicerat 2012-04-26

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, utesluter insulinpumpar ur högkostnadsskyddet. Beslutet träder i kraft den 1 december 2013. Landstingen kommer att fortsätta tillhandahålla insulinpumpar till de patienter som har nytta av dem.

De insulinpumpar och tillbehör som ingår i omprövningen är komplexa produkter som har en garantitid på fyra år. TLV anser att det är en för lång livslängd för att produkterna ska kunna betraktas som förbrukningsartiklar, vilket är skälet till att de utesluts ur högkostnadsskyddet. Landstingen kommer att fortsätta tillhandahålla insulinpumpar till de patienter som har nytta av dem.

Mer rationell hantering

Avsikten med förändringen är inte att spara pengar, utan istället hoppas landstingen att en mer rationell hantering kan leda till att fler patienter får en ökad tillgång till dessa produkter. När insulinpumpar skrivs ut inom läkemedelsförmå­nerna blir pumpen patientens egendom. När nu lands­tingen ska tillhandahålla insulinpumparna kan de välja att låna eller hyra ut dem istället. Landstingen kan då återanvän­da pumpen om inte patienten behöver den längre.

TLV fick i april i år ett uppdrag av regeringen som bland annat innebär att ta fram kunskapsunderlag och göra hälsoekonomiska bedömningar av insulinpumpar­na. Uppdraget ska redovisas den 30 april 2013. Tanken är att landstingen ska kunna använda kunskaps­underlaget vid upphandling av insulinpumpar.

Användningen i Sverige

En insulinpump är en batteridriven enhet som ger kontinuerlig insulintillförsel till diabetespatienten. Uppskattningsvis använder cirka 7 000–8 000 patienter i Sverige insulinpump idag. Under år 2011 förskrevs 2 159 pumpar inom förmånssystemet.

Kristina Johansson

Källa:
  1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Vi beslutar att insulinpumpar inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna. Beslut 2012-04-26
  2. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Insulinpumpar kommer inte längre ingå i förmånssystemet - landstingen hoppas att en mer rationell hantering ska ge fler tillgång till produkterna. Pressmeddelande 2012-04-26

Senast ändrad