Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Kritik mot förslag att upphäva lagen om läkemedelskommittéer

Kritik mot förslag att upphäva lagen om läkemedelskommittéer

Publicerat 2012-05-24

I en statlig utredning om ny myndighetsorganisation föreslås bland annat att lagen om läkemedelskommittéer upphävs. Förslaget möter kritik från berörda expertorganisationer.

– Det är bra med en diskussion, men jag tror att just lagen legitimerar läkemedelskommittéerna och vår trovärdighet som rådgivare och policyskapare, säger Eva Andersén Karlsson, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommitté (SLK)
.

I slutbetänkandet Gör det enklare! från Statens vård- och omsorgsutredning föreslår enmansutredaren Stefan Carlsson stora förändringar inom vård- och omsorgssektorn de närmaste åren för att öka effektiviteten i de statliga delarna av vård- och omsorgssystemet.

Föreslår fyra nya myndigheter

Fyra nya myndigheter föreslås ersätta tio nuvarande myndigheter (Socialstyrelsen, Läkemedelverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Statens folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet, Myndigheten för vårdanalys, Myndigheten för handikappolitisk samordning, Myndigheten för internationella adoptionsfrågor och Statens medicinsk-etiska råd), en ideell förening (Hjälpmedelsinstitutet) och ett statligt bolag (Apotekens Service AB).

De fyra nya myndigheterna får olika uppdrag. De ska arbeta med kunskapsstöd, reglering och tillsyn, infrastruktur för it och kommunikation, samt långsiktig strategisk styrning. Redan den 1 januari 2014 föreslås den nya myndighetsorganisationen vara igång.

Förslaget ska bland annat medföra en besparing på omkring 15 procent på statsbudgeten och en minskning av antalet årsarbetskrafter med omkring 550.

Carlsson vill slopa lagen

Utredningen föreslår också att lagen om läkemedelskommittéer från 1996 ska upphävas. Lagen innebär ett obligatoriskt krav på att det ska finnas en eller flera läkemedelskommittéer i varje landsting.

Kommittéerna har bland annat till uppgift att verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom landstinget genom samverkan med myndigheter och andra läkemedelskommittéer.

Motiveringen bakom förslaget att upphäva lagen är bland annat att den nuvarande lagstiftningen skulle försvåra att läkemedelsrekommendationer integreras med rekommendationer om övrig behandling. Utredaren vill också öppna upp för samarbete över läns- och regiongränser.

SLK avvisar förslaget

Stockholms läns läkemedelskommitté är avvisande till förslaget. Ordförande Eva Andersén Karlsson förklarar:

– Det är märkligt att utredaren nu vill avskaffa lagen om läkemedelskommittéer. Lagregleringen har gett den plattform och struktur som ger legitimitet att integrera läkemedelsarbetet med andra viktiga medicinska frågor. Det är också en styrka att läkemedelskommittéorganisationen är väl förankrad i professionen. Läkemedelskommittéerna utgör en välfungerande kunskapsorganisation inom landstingen och bildar tillsammans ett nationellt nätverk.

Synpunkten att läkemedelskommittéerna skulle försvåra samordning med rekommendationer om övrig behandling står Eva Andersén Karlsson främmande för. Tvärtom är läkemedelskommittéerna drivande i att integrera och samordna läkemedelsrekommendationer med andra behandlingsråd för samma sjukdom i behandlingsriktlinjer och andra kunskapsunderlag till sjukvårdens olika verksamheter, påpekar hon.

– Att ta bort lagen riskerar att leda till ökad ojämlikhet. De självständiga enheterna som bevakar forsknings- och myndighetsfrågor får olika förutsättningar och de viktiga läkemedelsfrågorna riskerar att få varierande uppmärksamhet – ur både medicinsk och ekonomisk synvinkel – i olika landsting, säger Eva Andersén Karlsson.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Socialdepartementet. Gör det enklare! Slutbetänkande. Statens vård- och omsorgsutredning. Statens offentliga utredningar (SOU) 2012:33
  2. Svensk författningssamling. Lagen om läkemedelskommittéer 1996:1157

Senast ändrad