Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Nationell satsning på barn och läkemedel

Nationell satsning på barn och läkemedel

Publicerat 2012-08-08

Nu är det barnens tur! I den nationella läkemedelsstrategin är ett av målen att "utveckla kunskap om och riktlinjer för läkemedel och läkemedelsanvändning för de patientgrupper där detta är mest eftersatt". Läkemedelsverket ska ansvara för en särskild barnsatsning, och en plan är inlämnad till socialdepartementet.

I stora drag kan satsningen Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning sammanfattas med att kunskapsluckor ska täppas till och information ska spridas.

Astrid Lindgrens barnsjukhus har ansvarat för förarbetet med nationell kartläggning av barns läkemedelsanvändning, inom såväl sluten som öppen vård (vilka receptfria läkemedelsförpackningar som säljs och som är avsedda för barn).

Inte testat på barn

Det är vanligt att läkemedel överhuvudtaget inte är prövade på barn och att information om dos, effekt och säkerhet saknas, är bristfällig eller är spridd i olika informationskällor. Dessutom saknas ofta lämpliga beredningsformer för barn. Många gånger är det beprövad erfarenhet som ligger till grund för olika behandlingsrekommendationer inom pediatriken.

Lättillgänglig information

I och med en allt mer datoriserad hälso-och sjukvård ställs större krav på att rätt information ska presenteras på ett enkelt sätt via journalsystemen. För att lyckas med denna utmaning krävs att information om läkemedel sparas systematiskt, förvaltas och görs tillgänglig för alla användare. Denna funktionalitet är värdefull och nödvändig vid läkemedelsbehandling av både barn och vuxna.

Behovet av bättre läkemedel till barn har även tydliggjorts inom EU genom flera legala och regulatoriska åtgärder. Det nationella uppdraget till Läkemedelsverket ligger helt i linje med det arbete och som pågår inom EU.

Synnöve Lindemalm, barnläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Källa:
  1. Kimland E, Nydert P, Odlind V, Bottiger Y, Lindemalm S. Paediatric drug use with focus on off-label prescriptions at Swedish hospitals – a nationwide study. Acta Paediatr. 2012;101(7):772-8
  2. Läkemedelsverket. Nationell läkemedelsstrategi
  3. Läkemedelsverket. Nytt program ska öka kunskapen om barns läkemedel. Nyhet 2012-06-27
  4. Nydert P, Kimland E, Kull I, Lindemalm S. Over-the-counter drug use – estimations within the Swedish paediatric population. Eur J Pediatr. 2011;170(5):583-8
  5. Olsson J, Kimland E, Pettersson S, Odlind V. Paediatric drug use with focus on off-label prescriptions in Swedish outpatient care – a nationwide study. Acta Paediatr. 2011;100(9):1272-5

Senast ändrad