Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Nya regionala riktlinjer för akut hjärtsjukvård

Nya regionala riktlinjer för akut hjärtsjukvård

Publicerat 2012-06-15

Akut hjärtsjukvård är ett behandlingsprogram som ska ge såväl specialister som underläkare och sjuksköterskor inom all typ av akut hjärtsjukvård beslutsstöd utifrån bästa tillgängliga evidens. Nyligen presenterades en reviderad version av programmet.

Formatet passar i fickan och innehållet uppdateras löpande. Behandlingsprogrammet Akut hjärtsjukvård med regionala riktlinjer ska uppfattas som så angeläget och behändigt att det alltid finns lätt tillgängligt för läkare och sjuksköterskor som arbetar med hjärtpatienter på sjukhusen i Stockholms län och på Gotland.

Gratis för alla i landstinget

Enligt Lars Eurenius, överläkare på medicinkliniken vid Capio S:t Görans sjukhus och projektansvarig för programmet, har målsättningen infriats.

– Personalen bär det med sig, det är gratis för alla inom vårt landsting och på Gotland, och förra versionen sålde vi dessutom i över 2000 exemplar till andra landsting, säger Lars Eurenius, och fortsätter:

– Visst finns det internationella riktlinjer, liksom Socialstyrelsens nationella riktlinjer, och vi har försökt anpassa oss så mycket som möjligt till dessa. Men det är samtidigt viktigt att behandlingsprogrammet fungerar "på golvet", med de specifika förutsättningar som gäller hos oss.

De 15-tal läkare från sjukhusen i Stockholms län och Visby lasarett som ingår i programgruppen har löpande kontakt för att diskutera innehållet. Två av medlemmarna, överläkare Mattias Törnerud vid medicinkliniken på Capio S:t Görans sjukhus och redaktör för behandlingsprogrammet, samt Jonas Schwieler, överläkare på hjärtkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, ingår även i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för hjärt-kärlsjukdomar. Vid ett större seminarium i slutet av varje år tas beslut om förslag till revideringar. Dessa går sedan på remiss till läkemedelskommittén och erfarna kollegor på sjukhusen. Råden om läkemedel är anpassade till rekommendationerna om hjärt-kärlläkemedel för SLL (Kloka Listan 2012).

– Utvecklingstakten kräver att vi nu reviderar programmet varje år. Tidigare räckte det med en revidering var tredje eller var fjärde år, säger Lars Eurenius.

Samarbete av stor betydelse

En målsättning med Akut hjärtsjukvård är att underläkare ska få stöd för att ge den bästa tänkbara vården under jourtid. Men även specialister har stor nytta av behandlingsprogrammet.

– Vid exempelvis akuta koronara syndrom kombinerar vi flera olika blodförtunnande läkemedel, och även om det är ganska ovanligt så är sådan behandling alltid förknippad med risk för blödningar. Då är det bra att kunna gå in och titta i behandlingsprogrammet för att få beslutsstöd, säger Lars Eurenius.

– Och jag vet att sjuksköterskorna särskilt uppskattar den del som innehåller ett läkemedelsregister från A till Ö.

Akut hjärtsjukvård bygger på ett samarbete mellan samtliga sjukhus med hjärtsjukvård i regionen: Capio S:t Görans sjukhus, Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Norrtälje sjukhus, Södertälje sjukhus samt Visby lasarett. Samarbetet är av stor betydelse, anser programgruppen. I stället för att uppfinna hjulet sju gånger har man gemensamt standardiserat evidensbaserade insatser, eller när evidens saknas, den diagnostik och behandling som bygger på konsensus om bästa kliniska praxis.

– Många patienter flyttas runt mellan sjukhusen, och då är det oerhört viktigt att vi inom vården talar samma språk i kontakten med varandra, säger Lars Eurenius.

Synkope och infektiös endokardit bland nyheterna

En viktig nyhet i den senaste versionen av Akut hjärtsjukvård är att avsnittet om synkope, svimning, utvecklats betydligt. Mortaliteten bland dem som drabbas av kardiell synkope är 18–30 procent första året, och ett par sidor handlar nu enbart om utredning och behandling av olika former av synkope.

Ett helt nytt inslag i behandlingsprogrammet är det om infektiös endokardit.

– Det handlar om patienter som är i behov av ett multidisciplinärt omhändertagande av infektionsläkare, hjärtläkare och thoraxkirurger, säger Lars Eurenius.

– Symtomen är ofta diffusa, och diagnosen kan vara svårställd. Samtidigt är det viktigt att det ställs rätt diagnos i ett tidigt skede.

Nya trombocythämmare för antitrombotisk behandling vid akuta koronara syndrom har varit ett omdebatterat område, berättar överläkare Mattias Törnerud, och i den nya upplagan av Akut hjärtsjukvård finns nya avsnitt om ticagrelor (Brilique) och prasugrel (Efient).

– Socialstyrelsens riktlinjer jämställer flera alternativ, men de goda resultaten i den stora PLATO-studien gör att vi i nuläget ger det nya läkemedlet ticagrelor till våra patienter med ST-höjningsinfarkt, säger Mattias Törnerud.

Fortfarande finns en underbehandling avseende antikoagulantia för patienter med förmaksflimmer, och i avsnittet om arytmier har riktlinjerna om bland annat warfarin (Waran) gjorts tydligare.

– Vi måste uppmärksamma detta mer. Det rör sig om en stor patientgrupp som ofta träffar många olika läkare, säger Mattias Törnerud.

Bland nyheterna i avsnittet hjärtsvikt finns ett utvidgat kapitel med utförligare rekommendationer gällande indikationer för att lägga patienten i hjärtlung-maskin (ECMObehandling). Det finns också en checklista för vad läkaren ska informera hjärtsviktspatienten om vid utskrivning.

Det reviderade Akut hjärtsjukvård finns i både tryckt version och som pdf-fil. I programgruppen ingår Lars Eurenius, Mattias Törnerud och Anette Jemtrén, Capio S.t Görans Sjukhus, Rickard Linder, Jonas Persson och Hans Persson, Danderyds sjukhus, Christina Jarnert, Tomas Jernberg, Lars Lund, Nawzad Saleh och Jonas Schwieler, Karolinska Universitetssjukhuset, Anna Ekvall, Norrtälje sjukhus, Mats Frick, Södersjukhuset, Mazin Noel, Södertälje sjukhus samt Linda Jacobsson, Visby lasarett.

Peter Örn, frilansjournalist

Källa:
  1. Stockholms läns landsting. Behandlingsprogram 2012

Senast ändrad