Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Psykofarmaka ökar risken för fall

Publicerat 2012-09-13

Enligt två registerstudier på Skånes befolkning var fallolyckor vanligare hos patienter som behandlades med ett eller flera av följande medel: opioider, lugnande medel, sömnmedel och/eller antidepressiva. Risken för fall var flerfaldigt högre för äldre som nyligen satts in på läkemedlet.

Användningen av opioider, lugnande medel, sömnmedel och/eller antidepressiva kunde kopplas till en ökad risk för fallolyckor i alla åldrar (från 18 år), även med hänsyn tagen till civilstånd, födelseland, inkomst, tidigare sjukdom och tidigare olyckor. Nästan hälften av individerna 65 år och äldre behandlades med något eller några av medlen.

Intag före fall

Dubbelt så många fallolyckor inträffade hos personer 65 år och äldre som tagit opioider, lugnande medel, neuroleptika, sömnmedel och/eller antidepressiva medel inom tre månader före fallet och mer än fyra gånger fler fallhändelser drabbade dem som under veckan innan fallet fått läkemedlet.

– Våra studier har visat att användning av psykofarmaka, särskilt opioider och antidepressiva, är en riskfaktor för fallolyckor speciellt bland äldre. Detta ett stort folkhälsoproblem som kan hanteras med bland annat en mer restriktiv förskrivning av dessa läkemedel, säger Birgit Modén, studiernas försteförfattare, folkhälsoanalytiker, Avdelningen för folkhälsa och miljö, Region Skåne.

Trafikolyckor vanligare

Dessutom ledde användningen av opioider, lugnande medel, sömnmedel och/eller antidepressiva medel till en ökad risk för transportrelaterade olyckor i alla åldersgrupper (från 18 år), men mindre uttalat hos den äldre befolkningen (65 år och äldre).

– Individens socioekonomiska ställning, förekomst av vissa sjukdomar och medicinering med psykofarmaka, utgör riskfaktorer för uppkomsten av skador. Med tanke på mängden skador som sker och de konsekvenser som de får, så är skador och dess riskfaktorer ett viktigt forskningsområde som bör uppmärksammas, säger Birgit Modén.

Förebygga fallskador

I Stockholms läns landstings Tuff-satsning ingår bland annat att förebygga fallskador. Tuff står för trycksår, undernäring och fall – förebyggande.

– Tuff-satsningen fortsätter för att uppmärksamma vården och patienter på att det går att förebygga fall genom riskbedömningar och individanpassade förebyggande åtgärder. Förskrivaren måste ta ställning till riskerna vid förskrivning, men också informera patienten om hur risken kan minimeras vid behandling, säger Inger Rising, projektledare Tuff, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Modén B, Merlo J, Ohlsson H, Rosvall M. Psychotropic drugs and falling accidents among the elderly: a nested case control study in the whole population of Scania, Sweden. J Epidemiol Community Health. 2010 May;64(5):440-6
  2. Modén B, Ohlsson H, Merlo J, Rosvall M. Psychotropic drugs and accidents in Scania, Sweden. Eur J Public Health. 2011 Sep 6. [Epub ahead of print]
  3. Stockholms läns landsting. Produktionssamordning. Nu satsar vi på att förebygga skador

Senast ändrad