Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Rekommendation för patienter som får Trilafon och Trilafon dekanoat

Rekommendation för patienter som får Trilafon och Trilafon dekanoat

Publicerat 2012-07-10

2013-10-30
Marknadsföringstillstånd och försäljning av Trilafon dekanoat har övertagits av ett annat företag. Trilafon dekanoat kan fortsatt förskrivas.

OBS! 2012-09-04 informerade Läkemedelsverket:
Företaget har återtagit avregistreringsansökan för Trilafon dekanoat injektionslösning. Trilafon i tablettform kommer dock att avregistreras 30 november, som tidigare meddelats.
Det här innebär att Trilafon dekanoat kan förskrivas. Företaget arbetar för en långsiktig lösning för tillverkningen av Trilafon dekanoat.

Läkemedelsverket informerade allmänheten den 20 juni 2012 att Trilafon (perfenazin) kommer att avregistreras den 30 november 2012. Avregistreringen gäller alla beredningar av Trilafon. Det finns inget generikum som kan ersätta läkemedlet. Med anledning av detta ger expertrådet för psykiatriska sjukdomar följande rekommendation.

För patienter som tablettbehandlas rekommenderar expertrådet för psykiatriska sjukdomar fortsatt behandling på licens. För patienter med depotinjektion rekommenderas byte till annat preparat som kan ges som depotinjektion, i första hand Risperdal Consta eller Cisordinol Depot, med hänsyn till biverkningsprofil och individuella faktorer.

En förteckning över de antipsykotiska depotpreparat som i och med avregistreringen av Trilafon dekanoat är godkända i Sverige framgår av faktarutan nedan.

Under 2011 fick omkring 2000 patienter i Stockholms läns landsting Trilafon förskrivet.

Alternativ till Trilafon
Det finns inget alternativt antipsykotiskt läkemedel med exakt samma receptorprofil som Trilafon. På populationsnivå är skillnaderna i antipsykotisk effekt mellan de olika preparaten små. Däremot kan man förvänta sig skillnader i biverkningar. Vid ett byte av antipsykotikum är det viktigt att hitta ett preparat som patienten tolererar väl och har god följsamhet till, i det individuella fallet.

1) Tablett Trilafon
Det kommer att finnas möjlighet att förskriva tabletter innehållande perfenazin på licens. I öppenvård ansöks lämpligen om individuell licens. För heldygnsvården ansöks vid behov om en generell licens. Ansökan görs till Läkemedelsverket via apotek på särskild blankett (länk längre ner).

2) Injektionsvätska Trilafon dekanoat
Produktionen upphör helt. Det innebär att patienter som står på detta preparat antingen får byta till tablettbehandling eller byta till annat läkemedel.

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar rekommenderar att man i första hand byter till injektionsvätska Cisordinol Depot eller injektionsvätska Risperdal Consta i överensstämmelse med Kloka Listan.

FAKTA
Godkända depotpreparat för injektion i Sverige
De antipsykotiska depotpreparat som i och med avregistreringen av Trilafon dekanoat är godkända i Sverige är:

Godkända depotpreparat för injektion i Sverige

Preparat

Substans

Injektionsintervall
(underhållsdos)

Företag

Cisordinol Depot 200 mg/ml

Zuklopentixol

2-4 v

Lundbeck

Fluanxol Depot 20 mg/ml

Flupentixol

2-4 v

Lundbeck

Fluanxol Depot 20 mg/ml

Flupentixol

2-4 v

Lundbeck

Fluanxol Depot 100 mg/ml

Flupentixol

2-4 v

Lundbeck

Haldol Depot 50 mg/ml

Haloperidol

4 v

Janssen (och parallellimport)

Haldol Depot 100 mg/ml

Haloperidol

4 v

Janssen (och parallellimport)

Risperdal Consta 25 mg

Risperidon

2 v

Janssen (och parallellimport)

Risperdal Consta 37,5 mg

Risperidon

2 v

Janssen (och parallellimport)

Risperdal Consta 50 mg

Risperidon

2 v

Janssen (och parallellimport)

Siqualone decanoat 25 mg/ml

Flufenazin

Vanligen 2-4 v

Bristol-Myers Squibb

Zyphadera 210 mg

Olanzapin

2-4 v

Lilly

Zyphadera 300 mg

Olanzapin

2-4 v

Lilly

Zyphadera 405 mg

Olanzapin

2-4 v

Lilly

Xeplion 50 mg
Paliperidon

4 v

Janssen

Xeplion 75 mg

Paliperidon

4 v

Janssen

Xeplion 100 mg

Paliperidon

4 v

Janssen

Xeplion 150 mg

Paliperidon

4 v

Janssen

Xeplion 100 mg + 150 mg


(depotinjektion av Invega)

Paliperidon

4 v

Janssen

 

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för psykiatriska sjukdomar; Johan Franck, ordförande och Mats Ek, ledamot

Källa:
  1. Läkemedelsverket. Tryptizol och Trilafon avregistreras. Nyhet 2012-06-20
  2. Läkemedelsverket. Blankett för ansökan om generell licens

Senast ändrad