Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Risk för blodsmitta via flerdosflaskor

Publicerat 2012-10-18

Upprepade uttag ur injektionsflaskor utgör en risk för spridning av blodsmitta. Smittskyddsinstitutet anser att användning av flerdosflaskor bör undvikas när så är möjligt.

I Östergötland upptäcktes i år att en man sannolikt smittats av hepatit B när han fick lokalbedövning i samband med suturering av en sårskada hösten 2011.

Vid utredningen visade det sig att strax innan mannen fick bedövningen hade en kvinna med högsmittsam hepatit B fått samma bedövningsmedel, troligen ur samma flerdosflaska. Kvinnan visste inte att hon bar på en smittsam sjukdom. Engångsprutan som användes till kvinnan har troligen återanvänts för att dra upp mer bedövningsmedel ur injektionsflaskan.

Smittorisk med natriumklorid

Förutom bedövningsmedel bör man beakta smittorisken även med natriumkloridflaskor, till exempel när man spolar venkatetrar.

Ett annat observandum är att insulinpennor är avsedda för personligt bruk. Det finns risk för blodsmitta om samma insulinpenna används till flera patienter, även om man byter nål.

I Vårdhandboken står följande skrivet om flerdosflaskor: "Patienten kan vara bärare av blodburen smitta utan att detta är känt. Injektionsläkemedel i flerdosbehållare som används till mer än en patient kan överföra smitta. För att förhindra denna smittspridningsväg ska i första hand endosförpackning användas. Om flerdosförpackning används ska detta vara dokumenterat och godkänt av verksamhetschef och förpackningen ska vara patientbunden, det vill säga användas till endast en patient. Sprutor för engångsbruk får aldrig återfyllas."

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Inera AB. Vårdhandboken. Hygien, infektioner och smittspridning. Blodburen smitta. Smittöverföring, smittrisker, rutiner
  2. Smittskyddsinstitutet. Patient smittades av hepatit B via flerdosflaska. Nyhet 2012-10-10
  3. Socialstyrelsen. Att förebygga vårdrelaterade infektioner. Ett kunskapsunderlag. 2006
  4. Widell A, Christensson B, Wiebe T, Schalén C, Hansson HB, Allander T et al. Epidemiologic and molecular investigation of outbreaks of hepatitis C virus infection on a pediatric oncology service. Ann Intern Med. 1999 Jan 19;130(2):130-4. Pubmed

Senast ändrad