Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / SBU-rapport om olika sätt att skatta njurfunktionen

SBU-rapport om olika sätt att skatta njurfunktionen

Publicerat 2012-12-11

Njurens glomerulära filtrationshastighet kan uppskattas från ett blodprov med hjälp av formler som är baserade på plasmakoncentrationen av kreatinin eller cystatin C. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har utvärderat hur man bäst skattar njurarnas funktion.

SBU skriver att laboratorierna bör rapportera skattat GFR (eGFR) och därmed ge mottagaren ett mått på njurfunktionen, istället för att som tidigare enbart rapportera kreatininvärdet. Formler baserade på en internationellt certifierad standard för plasmakreatininanalyser (MDRD, CKD-EPI och LM-rev) bör användas för beräkning av eGFR.

För patienter med försämrad njurfunktion (GFR < 30 ml/min/1,73 m2) och hos barn, samt i särskilda situationer, kan en noggrannare skattning av njurfunktionen behövas. Medelvärdet av den estimerade glomerulära filtrationshastigheten för kreatinin respektive cystatin C ger en säkrare skattning.

Metodval vid läkemedelsdosering

Vid förskrivning av många läkemedel som utsöndras via njurarna är det viktigt att veta patientens njurfunktion. Vid dosering bör man ta hänsyn till vilken metod som använts som underlag till doseringen i produktinformationen (Fass). Ofta har Cockcroft-Gaults formel för beräkning av njurfunktionen från plasmakreatinin använts vid läkemedelsstudier. Det säkraste sättet att ställa in rätt dos är förstås att följa läkemedelsbehandlingen med haltbestämningar i plasma.

– Njurfunktionen har stor betydelse för en patients hälsa, sjuklighet, vårdbehov och vid dosering av läkemedel som utsöndras via njurarna, säger Carl-Gustaf Elinder, professor i njurmedicin, avdelningschef på hälso- och sjukvårdsförvaltningen och den som lett experternas arbete med att värdera olika metoders förmåga att skatta njurfunktionen.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. SBU. Skattning av njurfunktion. Rapport 2012

Senast ändrad